I transza stypendium wypłacona

Uprzejmie informujemy, że I transza stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium. II transza przyznanego stypendium jest planowana do uruchomienia w terminie do końca marca 2017 r. 

Równocześnie informujemy, że stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2016 r. do czerwca 2017 r.) w kwocie 4.000 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków zaplanowanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2017 r. 

Sprawozdanie z realizacji IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do dnia 7 lipca 2017 r.

Zatwierdzono listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 239/4809/16 zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów gimnazjalnych  i liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017.

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych

Zakończyła się ocena formalna  wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz odrzuconych z przyczyn formalnych, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 9 listopada br. Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest do końca listopada 2016 r.

Szkolnictwo gimnazjalne i ogólnokształcące - zakończenie

Zakończono nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla klas pierwszych

Zakończył się trwający od 9 do 23 września br. nabór wniosków stypendialnych  dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i liceów ogólnokształcących w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 328 wniosków, w tym 152 dla gimnazjalistów oraz 176 dla licealistów. Obecnie prowadzona jest weryfikacja formalna.