I transza stypendium wypłacona

Uprzejmie informujemy, że I transza stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium. II transza przyznanego stypendium jest planowana do uruchomienia w terminie do końca marca 2017 r.

Równocześnie informujemy, że stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2016 r. do czerwca 2017 r.) w kwocie 4.000 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków zaplanowanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do dnia 7 lipca 2017 r.

Zmiana listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 245/4923/16 dokonał zmiany w liście rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017

Poniżej została zamieszczona uchwała ws. przedmiotowej zmiany oraz zaktualizowana lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium.

Zatwierdzono listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 237/4767/16 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Zakończyła się ocena formalna  wniosków stypendialnych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz odrzuconych z przyczyn formalnych, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 9 listopada br. Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest do końca listopada 2016 r.