INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH/PONADGIMNAZJALNYCH
W APLIKACJI INFORMATYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PROGRAM STYPENDIALNY
DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W niniejszej instrukcji zostały użyte następujące skróty:

 1. Generator wniosków – aplikacja informatyczna za pomocą której wypełnia się wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych
  w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” dostępna poprzez stronę internetową www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakładka Stypendia dla uczniów-Poddziałanie 9.1.3 PO KL/Rok szkolny 2014/2015/Generator,
 2. BS - Beneficjent Systemowy tj. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – instytucja realizująca w trybie systemowym projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”,
 3. Regulamin przyznawania stypendiów – regulamin dla projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” zatwierdzony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLVIII/984/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.
 4. Uczeń/uczennica – uczeń/uczennica szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej, dla którego/której wypełniany będzie wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”

Podczas uzupełniania formularza wniosku pola oznaczone (*) „gwiazdką” są obowiązkowe do uzupełnienia


Aby przystąpić do wypełnienia wniosku i dokonać jego elektronicznego przesłania należy najpierw się zarejestrować w systemie (zgodnie z Instrukcją założenia konta) i być zalogowanym użytkownikiem. Logowania możemy dokonać za pomocą górnego baneru "Login":

 

1

Po zalogowaniu użytkownikowi zostają udostępnione dodatkowe zakładki (w górnej belce): "Wypełnij wniosek" i "Formularz zgłaszania uwag", oraz dodatkowe "Menu Wnioskodawcy" z zakładkami "Poprawa wniosku", "Wydruk wniosku zatwierdzonego", "Wydruk dodatkowych dokumentów", "Profil użytkownika", "Kontakt z administratorem" - który również dostępny jest za pośrednictwem zakładki umieszczonej w stopce serwisu. Widok zakładek oraz Menu Wnioskodawcy:

2   3

Bez wypełnienia żadnego wniosku i zapisania go w bazie nie można skorzystać z zakładek takich jak "Poprawa wniosku", Wydruk wniosku zatwierdzonego" czy "Wydruk dodatkowych dokumentów". Dlatego w pierwszej kolejności należy skorzystać z zakładki w górnej belce "Wypełnij wniosek". Po wybraniu tej zakładki przejdziemy do wypełniania wniosku. Wypełnianie wniosku jest podzielone na bloki (strony). Aby przejść do kolejnej strony musimy wypełnić obowiązkowo 1 stronę formularza, po kolejnych można poruszać się swobodnie - bez ich wypełniania, wykorzystując dolną nawigację: Następna, Poprzednia - wszystkie pola oznaczone (*) „gwiazdką”  są wymagalne i przed dokonaniem zapisania wniosku do bazy poprzez zakładkę na ostatniej stronie "Zapisz" należy je uzupełnić odpowiednimi danymi. 

Ważne: Wymagane jest poprawne wypełnianie pól, gdyż niektóre z nich są sprawdzane przez system np. PESEL, Nr konta bankowego, nr tel. itd.

Wniosek na każdej stronie powinien być wypełniany wg podanej na niej kolejności, ze względu na występowanie wielu pól wyboru, powodujących odsłonięcie lub ukrycie niektórych z nich, np. wybranie opcji "Nie" w pytaniu na pierwszej stronie formularza:Czy dyrektor szkoły jest Wnioskodawcą? spowoduje odsłonięcie czterech dodatkowych pól do uzupełnienie, tj. danych dotyczących osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły do występowania w roli Wnioskodawcy - które z kolei będą wykorzystane do wydrukowania z systemu odpowiedniego upoważnienia, podpisania go przez dyrektora szkoły oraz załączenia w formie papierowej jako załącznika do wniosku.

Uwaga! Podczas wypełniania formularza wniosku dostępny jest wycinek niniejszej instrukcji(poprzez jednosekundowe zatrzymanie myszki nad polem) będący wskazówką do danego pola w postaci dymka z treścią.

  


Struktura formularzu wniosku:

Pierwsza strona formularza (strona frontowa) wymaga prawidłowego wypełnienia tylko dwóch pól, które w gruncie rzeczy posiadają to samo znaczenie tj. identyfikują rodzaj szkoły: gimnazjalna (w pierwszym polu wybieramy GIMNAZJALNYCH w drugim literę G) lub ponadgimnazjalna (w pierwszym polu wybieramy PONADGIMNAZJALNYCH w drugim literę P):

4

Będąc w dowolnym miejscu generatora można skorzystać z "Ikonki wydruku" (wskazanej na powyższym rysunku) znajdującej się w dolnej części ekranu. Ta ikonka wykorzystywana jest do wydruku każdej strony formularza wniosku, jest ona również dostępna w innych zakładkach do wydruków roboczych - jako wydruki pomocnicze. Natomiast "Wydruk wniosku" oraz "Wydruk dodatkowych dokumentów" z odpowiednich zakładek realizowane są przez wygenerowanie ich w formacie PDF na ekran komputera z możliwością ich zapisu na dysk lub wydrukowania. Należy pamiętać, że tylko wnioski potwierdzone poprzez otrzymany link na adres e-mail podany podczas rejestracji są możliwe do wydrukowania. Wydrukowany wniosek podpisują wszystkie uprawnione osoby, a Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona składa w wersji papierowej we właściwym punkcie naboru wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Oprócz strony frontowej formularz wniosku składa się z siedmiu bloków, które posiadają zgrupowane mniejsze zakresy danych. Bloki te są ponumerowane rzymskimi liczbami:

 • I: Dane dotyczące szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica w roku szkolnym 2014/2015
 • II Informacje o kandydacie na opiekuna dydaktycznego stypendysty
 • III Dane osobowe ucznia/uczennicy i/lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy
 • IV Sytuacja materialna rodziny ucznia/uczennicy w roku 2013
 • V. Osiągnięcia edukacyjne oraz Indywidualny Plan Rozwoju ucznia/uczennicy
 • VI. Wykaz załączników
 • VII. Oświadczenia Wnioskodawcy i podpisanie wniosku

Wersja wydrukowana wniosku składa się z następujących części:

 • Część A – wypełniana przez beneficjenta systemowego,
 • Część B – wypełniana  przez Wnioskodawcę,
 • Część C – wypełniana przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy lub pełnoletniego/ej ucznia/uczennicy,
 • Część D – wypełniana przez kandydata na Opiekuna dydaktycznego ucznia/uczennicy
 • w porozumieniu z Wnioskodawcą,
 • Część E – wypełniana przez Wnioskodawcę,
 • Część F – wypełniana przez członków Komisji Stypendialnej dokonujących oceny merytorycznej wniosku.

Widok pierwszej części wniosku w wersji wydrukowanej tj. Części A (wypełnianej częściowo automatycznie przez system i uzupełnionej po złożeniu na wersji papierowej przez Beneficjenta Systemowego):

4a


Blok I: Dane dotyczące szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica w roku szkolnym 2014/2015 

Generator wniosków w tym bloku posiada następujące pola:

Teren siedziby szkoły:

Należy wybrać z listy rozwijanej powiat na terenie, którego znajduje się siedziba szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica ubiegający/a się o stypendium w roku szkolnym 2014/2015. Każdemu powiatowi jest przyporządkowany numer, który zostanie umieszczony w numerze wniosku. W przypadku, gdy szkoła znajduje się poza województwem podkarpackim należy wybrać ostatnią pozycję z listy rozwijanej tj. "Poza województwem podkarpackim".

Uwaga: Do spełnienia kryterium obowiązkowego, w przypadku lokalizacji szkoły poza województwem podkarpackim, wymagane jest aby uczeń/uczennica stale zamieszkiwał/a na terenie województwa podkarpackiego.

 

Ważne: W przypadku, gdy siedziba szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się poza województwem podkarpackim i uczeń/uczennica stale zamieszkuje poza województwem podkarpackim, nie jest spełnione kryterium obowiązkowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu przyznawania stypendiów.

Nazwa szkoły: należy wpisać pełną nazwę szkoły, zgodnie ze Statutem Szkoły lub innym równoważnym dokumentem, zgodnie z nazwą widniejącą na pieczęci, nie należy wpisywać nazwy szkoły w wersji skróconej.

Adres Szkoły: należy wpisać następujące dane: Ulica, Nr domu/mieszkania, Miejscowość, Kod pocztowy (kod pocztowy musi być wprowadzony w formacie: 00-000), Poczta szkoły.

Nr tel. stacjon. szkoły: należy wpisać numer telefonu stacjonarnego wg formatu (00) 000 00 00, gdzie (00) oznacza nr kierunkowy. Istnieje możliwość wpisania dwóch numerów telefonu wg formatu: (00) 000 00 00, (00) 000 00 00. W przypadku braku telefonu stacjonarnego należy wpisać nr telefonu komórkowego w formacie: (48) 000 000 000 - wówczas nie zachodzi konieczność wpisywania ponownie nr tel. komórkowego do poniższego pola. Podanie nr telefonu umożliwi bieżący kontakt BS ze szkołą, do której uczęszcza uczeń, na każdym etapie realizacji projektu.

Nr tel. kom. szkoły: należy wpisać numer telefonu komórkowy szkoły wg formatu 000 000 000 - gdy już został wpisany w pole wyżej nie zachodzi konieczność jego powielenia - chyba, że szkoła posiada drugi numer telefonu komórkowego to wówczas należy go wpisać w to pole. Pole nie dopuszcza wpisania więcej niż jednego nr telefonu komórkowego.

Nr faksu szkoły: należy wpisać numer faksu wg formatu (00) 000 00 00, gdzie (00) oznacza nr kierunkowy.

Adres e-mail szkoły: należy wpisać adres poczty elektronicznej (e-mail) szkoły - aby ograniczyć jego ewentualne błędne wprowadzenie, adres e-mail jest sprawdzany pod względem odpowiedniej składni.

Ważne! Należy dołożyć starań, aby adres e-mail szkoły był wpisany prawidłowo, gdyż będzie on wykorzystywany do korespondencji elektronicznej ze szkołą.

Strona www szkoły:

Jest to pole nieobowiązkowe, jednak jeżeli jest wypełniane to należy wpisać adres strony  internetowej łącznie z http:// lub https://.

Dyrektor szkoły:

Należy wpisać imię i nazwisko dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica w roku szkolnym 2014/2015.

Pytanie: Czy dyrektor szkoły jest Wnioskodawcą?

W przypadku, gdy dyrektor szkoły będzie występował w roli Wnioskodawcy, dla ucznia/uczennicy dla którego/ej wypełniany jest wniosek należy wybrać z listy rozwijanej opcję „TAK”.

W przypadku gdy w imieniu dyrektora szkoły, jako Wnioskodawca występować będzie inna osoba, należy z listy rozwijanej wybrać opcję "NIE" a następnie uzupełnić dodatkowo Dane osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły do występowania w roli Wnioskodawcy tj. wpisać: Imię, Nazwisko, nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości oraz organ wydający dokument tożsamości. Upoważnienie osoby – należy zaznaczyć pole: Do niniejszego wniosku zostaje dołączone odpowiednie upoważnienie osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy wystawione przez dyrektora szkoły.

Na zakończenie tej strony należy potwierdzić fakt złożenia dwóch oświadczeń:

 • Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów
  w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wygląd Bloku I (podczas wypełniania formularza):

5

Wygląd Bloku Iw wersji wydrukowanej wniosku. W wydrukowanym wniosku dane z tego bloku będą zamieszczone w Części B pkt. I Dane dotyczące szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica w roku szkolnym 2014/2015 (na końcu tej części znajdują się oświadczenia, które po wydrukowaniu wniosku podpisuje Wnioskodawca z podaniem daty):

5a


Blok II: Informacje o kandydacie na opiekuna dydaktycznego stypendysty

Ważne: Zgodnie z § 12 Regulaminu przyznawania stypendiów Opiekunem dydaktycznym stypendysty może być wyznaczony przez Wnioskodawcę do sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń, posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia, a w przypadku braku takiego nauczyciela również pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia/uczennicy. Należy pamiętać, że Opiekun dydaktyczny stypendysty nie może pełnić roli Wnioskodawcy w stosunku do tego samego ucznia/uczennicy, dla którego/ej jest Opiekunem. Opiekun dydaktyczny stypendysty pomaga mu w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne wskazane w IPR i monitoruje jego osiągnięcia edukacyjne. Opiekun dydaktyczny stypendysty może objąć opieką dydaktyczną więcej niż jednego stypendystę, ale nie więcej niż pięciu. 

 

Uwaga: W przypadku, gdy w złożonym wniosku jako Opiekun dydaktycznego stypendysty
i Wnioskodawca wskazana zostanie ta sama osoba, konieczna będzie poprawa wniosku
w tym zakresie.

Generator w tym bloku posiada następujące pola:

Dane osobowe kandydata na opiekuna dydaktycznego: należy wpisać Imię (imiona) opiekuna, Nazwisko opiekuna, PESEL opiekuna (PESEL sprawdzany jest pod kątem jego poprawności np. określona ilość cyfr,  suma kontrolna, ...)

Adres zamieszkania kandydata na opiekuna dydaktycznego:

Należy wpisać następujące dane: Ulica (pole nieobowiązkowe), Nr domu/mieszkania, Miejscowość, Kod pocztowy (sprawdzany pod względem formatu - musi być wprowadzony w formacie: 00-000), Poczta, Województwo (należy wybrać z listy rozwijanej województwo, w którym mieszka kandydat na opiekuna dydaktycznego ucznia/uczennicy). W przypadku dokonania wyboru województwa podkarpackiego, w kolejnych polach z list rozwijanych należy wybrać powiat i gminę właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na opiekuna. W przypadku wyboru województwa innego niż podkarpackie pojawią się dwa pola: 1 - do wpisania powiatu, 2 - do wpisania gminy; zamiast pól z rozwijanymi listami powiatów i gmin z województwa podkarpackiego. 

Widok list rozwijalnych (województw, powiatów, gmin):

7   8   9

Nr tel. stacjon. opiekuna: Należy wpisać numer telefonu stacjonarnego wg formatu (00) 000 00 00, gdzie (00) oznacza nr kierunkowy. Istnieje możliwość wpisania dwóch numerów telefonów stacjonarnych wg formatu: (00) 000 00 00, (00) 000 00 00. W przypadku braku telefonu stacjonarnego należy wpisać  nr telefonu komórkowego w formacie: (48) 000 000 000 - wówczas nie zachodzi konieczność wpisywania ponownie nr tel. komórkowego do poniższego pola. Podanie nr telefonu umożliwi BS bieżący kontakt z opiekunem dydaktycznym stypendysty w trakcie realizacji projektu.

Nr tel. kom. opiekuna: Należy wpisać numer telefonu komórkowy wg formatu 000 000 000 - gdy już został wpisany w pole wyżej nie zachodzi konieczność jego powielenia - chyba, że kandydat na opiekuna dydaktycznego posiada drugi numer telefonu komórkowego to wówczas należy go wpisać w to pole. Pole nie dopuszcza wpisania więcej niż jednego nr telefonu komórkowego. Podanie nr telefonu umożliwi BS bieżący kontakt z opiekunem dydaktycznym stypendysty w trakcie realizacji projektu.

Adres e-mail opiekuna: należy wpisać adres poczty elektronicznej (e-mail) opiekuna dydaktycznego - aby ograniczyć jego ewentualne błędne wprowadzenie adres ten jest sprawdzany pod względem odpowiedniej składni.

Ważne! Należy dołożyć starań, aby adres e-mail opiekuna dydaktycznego był wpisany prawidłowo, gdyż będzie on później wykorzystywany do korespondencji elektronicznej
z opiekunem dydaktycznym.

Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie ewentualnego wynagrodzenia z tytułu opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą (pola nieobowiązkowe):

Nr konta bankowego opiekuna: należy wpisać numer konta bankowego opiekuna wg formatu 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 - tj. 26 cyfr - aby ograniczyć jego ewentualne błędne wprowadzenie numer ten jest sprawdzany pod względem ilości cyfr oraz sumy kontrolnej.

Właściciel konta bankowego opiekuna:

Należy podać dane właściciela podanego wcześniej konta bankowego tj.: imię, nazwisko i adres.

Ważne: Pola dotyczące konta bankowego nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku przyznania stypendium uczniowi/uczennicy dla którego/ej składany jest wniosek, dane te będą niezbędne do zawarcia umowy zlecenie na sprawowanie opieki dydaktycznej. W związku z tym ich podanie na etapie wypełniania wniosku jest wskazane.

Na końcu tej strony formularza należy potwierdzić fakt złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych klikając na pole z tekstem: Do niniejszego wniosku zostaje dołączone oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które należy wydrukować poprzez zakładkę "Wydruk dodatkowych dokumentów".

Oświadczenie o poniższej treści, kandydat na opiekuna dydaktycznego ucznia/uczennicy podpisuje w wersji papierowej wniosku.

 • Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w szkole (nazwa szkoły generowana automatycznie),  do której uczęszcza uczeń/uczennica (imię i nazwisko ucznia/uczennicy, dla którego/ej składany jest wniosek generowane automatycznie) oraz, że zobowiązuję się sprawować opiekę dydaktyczną nad wyżej wymienionym uczniem/uczennicą w roku szkolnym 2014/2015, w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015. Opieka ta w szczególności polegać będzie na: wsparciu ucznia/uczennicy w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy, sprawowaniu nadzoru merytorycznego, pomocy w realizacji IPR opisanym we Wniosku o przyznanie stypendium.
 • Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów
  w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wygląd Bloku II (podczas wypełniania formularza):

6

Wygląd bloku II w wersji wydrukowanej wniosku. W wydrukowanym wniosku dane z tego bloku będą zamieszczone w Części B pkt II Informacje o kandydacie na opiekuna dydaktycznego stypendysty (na końcu tej części znajdują się oświadczenia, które podpisuje kandydat na opiekuna dydaktycznego stypendysty z podaniem daty).

6a


Blok III: Dane osobowe ucznia/uczennicy i/lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy: Dane osobowe ucznia/uczennicy

Generator w tym bloku posiada następujące pola:

Dane osobowe ucznia/uczennicy: należy wpisać następujące dane osobowe ucznia/uczennicy, dla którego/j wypełniany jest wniosek: Imię (imiona) ucznia/uczennicy, Nazwisko ucznia/uczennicy, Data urodzenia ucznia/uczennicy, PESEL ucznia/uczennicy (sprawdzana jest jego poprawność np. ilość cyfr,  suma kontrolna, ...), Imię ojca ucznia/uczennicy, Imię matki ucznia/uczennicy.

Uwaga!!! Załącznikiem obowiązkowym do wniosku o przyznanie stypendium jest kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia ucznia/uczennicy bez względu na to, czy uczeń/uczennica jest pełnoletni/a czy nie.

Przy polach do wprowadzenia daty, w tym wypadku Daty urodzenia ucznia/uczennicy, jest wykorzystywany kontekstowo kalendarz (wybór daty z kalendarza następuje poprzez kliknięcie ikonki znajdującej się po prawej stronie pola):

10

Aby wybrać odległą datę należy skorzystać z wyboru aktywnego pola (miesiąc rok) wybierając z listy rozwijanej miesiąc lub wpisując w pole rok:

10b    10a

Adres zamieszkania ucznia/uczennicy: należy wpisać następujące dane: Ulica ucznia/uczennicy (pole nieobowiązkowe), Nr domu/mieszk. ucznia/uczennicy, Miejscowość ucznia/uczennicy, Kod pocztowy ucznia/uczennicy (sprawdzany pod względem formatu (musi być wprowadzony w formacie: 00-000), Pocztę ucznia/uczennicy, Województwo - należy postępować analogicznie, jak w przypadku danych dotyczących kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty.

Uwaga: W przypadku, gdy uczeń/uczennica zamieszkuje poza województwem podkarpackim, do spełnienia kryterium obowiązkowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu przyznawania stypendiów wymagane jest, aby siedziba szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica w roku szkolnym 2014/2015 znajdowała się na terenie województwa podkarpackiego.

Obszar zamieszkania ucznia/uczennicy

Z listy rozwijanej należy wybrać obszar (wiejski lub miejski) ze względu na miejsce zamieszkania ucznia/uczennicy.

Obszar wiejski należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Dostęp do danych w przedmiotowym rejestrze możliwy jest ze strony internetowej GUS http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa.

Lista rozwijana w polu Gmina uporządkowana jest według gmin województwa podkarpackiego z określeniem obszarów wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich zgodnie z podziałem jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT dla ułatwienia wyboru w liście rozwijanej Obszar zamieszkania ucznia/uczennicy.

Nr tel. stacjon. ucznia/uczennicy: należy wpisać numer telefonu stacjonarnego wg formatu (00) 000 00 00, gdzie (00) oznacza nr kierunkowy. Istnieje możliwość wpisania dwóch numerów telefonów stacjonarnych wg formatu: (00) 000 00 00, (00) 000 00 00. W przypadku braku telefonu stacjonarnego należy wpisać nr telefonu komórkowego w formacie: (48) 000 000 000 - wówczas nie zachodzi konieczność wpisywania ponownie nr tel. komórkowego do poniższego pola. Podanie nr telefonu umożliwi bieżący kontakt BS z uczniem/uczennicą w trakcie realizacji projektu.

Nr tel. kom. ucznia/uczennicy: należy wpisać numer telefonu komórkowego wg formatu 000 000 000 - gdy już został wpisany w pole wyżej nie zachodzi konieczność jego powielenia - chyba, że uczeń/uczennica posiada drugi numer telefonu komórkowego to wówczas należy go wpisać w to pole. Pole nie dopuszcza wpisania więcej niż jednego nr telefonu komórkowego. Podanie nr telefonu umożliwi bieżący kontakt BS z uczniem/uczennicą w trakcie realizacji projektu.

Adres e-mail ucznia/uczennicy - należy wpisać adres poczty elektronicznej (e-mail) ucznia/uczennicy - aby ograniczyć jego ewentualne błędne wprowadzenie jest on sprawdzany pod względem odpowiedniej składni.

Ważne! Należy dołożyć starań, aby adres e-mail ucznia/uczennicy był wpisany prawidłowo, gdyż będzie on wykorzystywany do korespondencji elektronicznej z uczniem/uczennicą.

Czy adres do korespondencji ucznia/uczennicy jest taki sam jak stałego zamieszkania: z listy rozwijanej należy wybrać opcję TAK w przypadku, gdy adres zamieszkania jest równocześnie adresem do korespondencji lub opcję NIE w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres do korespondencji. W drugim przypadku pola odnoszące się do "Adresu do korespondencji ucznia/uczennicy:" zostają odkryte i należy je uzupełnić podając wymagane informacje: Ulica ucznia/uczennicy do korespondencji (pole nieobowiązkowe), Nr domu/mieszk. ucznia/uczennicy do korespondencji, Miejscowość ucznia/uczennicy do korespondencji, Kod pocztowy ucznia/uczennicy do korespondencji - sprawdzany pod względem formatu (musi być wprowadzony w formacie: 00-000), Poczta ucznia/uczennicy do korespondencji, Województwo ucznia/uczennicy do korespondencji – należy postępować analogicznie, jak w przypadku adresu zamieszkania kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty i adresu zamieszkania ucznia/uczennicy.

CZY UCZEŃ/UCZENNICA JEST PEŁNOLETNI/A?:WYBÓR Z LISTY ROZWIJANEJ OPCJI „TAK”

 

Uwaga: Pełnoletniość ucznia/uczennicy ustalana jest na dzień wypełnienia wniosku. Jeśli na dzień wypełnienia wniosku uczeń/uczennica jest pełnoletni/a będzie podpisywać część C wniosku a w przypadku przyznania stypendium będzie występować jako strona umowy o przekazywanie stypendium. 

W przypadku, gdy na dzień wypełniania wniosku uczeń/uczennica, dla którego/j składany jest wniosek jest pełnoletni/a pojawią się okienka na wpisanie następujących informacji:

Dane dotyczące konta bankowego ucznia/uczennicy na przekazanie ewentualnego stypendium (pole nieobowiązkowe): Nr konta bankowego ucznia/uczennicy – należy wpisać numer konta bankowego wg formatu 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 - tj. 26 cyfr - aby ograniczyć jego ewentualne błędne wprowadzenie nr konta jest sprawdzany pod względem ilości cyfr oraz pod względem sumy kontrolnej.

Właściciel konta bankowego ucznia/uczennicy - należy wpisać dane właściciela podanego w poprzednim polu konta bankowego tj.: imię, nazwisko i adres.

Ważne: pola dotyczące nr i właściciela konta bankowego ucznia/uczennicy nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku przyznania stypendium dane te będą niezbędne do zawarcia umowy o przekazywanie stypendium. W związku z tym ich podanie na etapie wypełniania wniosku jest pożądane.

Na końcu części tego bloku należy odznaczyć akceptację Oświadczenia ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia, że podane przez Niego/Nią dane są zgodne z prawdą. Stosowne oświadczenia będą podpisywane przez pełnoletni(ego/ą) ucznia/uczennicę w wersji papierowej wniosku.

Dodatkowo, w tym miejscu formularza, podana jest treść oświadczeń pełnoletni(ego/ej) ucznia/uczennicy, które w wydrukowanej wersji wniosku muszą być podpisane przez pełnoletni(ego/ą) ucznia/uczennicę: 

 • W związku z ubieganiem się o przyznanie stypendium współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, oświadczam, iż w roku szkolnym 2014/2015 nie będę pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto oświadczam, że w przypadku otrzymania stypendium w ramach powyższego projektu, nie będę finansował lub przedstawiał jako sfinansowane z innych środków krajowych lub ze środków Unii Europejskiej wydatków poniesionych z tego stypendium i ujętych
  w sprawozdaniu z realizacji IPR składanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 • Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wygląd Bloku III, Dane osobowe ucznia/uczennicy (podczas wypełniania formularza):

11

W wydrukowanym wniosku dane z tej części bloku są zamieszczone w Części C, pkt. I Dane osobowe ucznia/uczennicy (na końcu tej części bloku znajdują się oświadczenia, które w wersji papierowej wniosku podpisuje pełnoletni/a uczeń/uczennica z podaniem daty).

12


Blok III: Dane osobowe ucznia/uczennicy i/lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy, Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy

CZY UCZEŃ/UCZENNICA JEST PEŁNOLETNI/A?:
WYBÓR Z LISTY ROZWIJANEJ OPCJI „NIE”

 

Uwaga: Pełnoletniość ucznia/uczennicy ustalana jest na dzień wypełnienia wniosku. W związku z tym, jeśli na dzień wypełnienia wniosku uczeń/uczennica nie jest pełnoletni/a część C wniosku będzie podpisywał rodzic/opiekun prawny, którego dane wpisane zostaną w bloku Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy. W przypadku przyznania stypendium Rodzic/opiekun prawny będzie reprezentował ucznia/uczennicę w umowie o przekazywanie stypendium.

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy - w przypadku wyboru opcji „NIE” w pytaniu Czy uczeń/uczennica jest pełnoletni/a? odsłonięte zostaną pola na wpisanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy wraz z adresem zamieszkania oraz adresem do korespondencji, jeśli adres ten jest inny niż adres zamieszkania.

Ważne! Wypełnianie tych pól jest analogiczne, jak w przypadku danych dotyczących kandydata na opiekuna dydaktycznego i pełnoletni(ego/ej) ucznia/uczennicy.

Pola zawierają następujące dane: Imię (imiona) rodzica/opiekuna, Nazwisko rodzica/opiekuna, Data urodzenia rodzica/opiekuna, PESEL rodzica/opiekuna;

Adres stałego zamieszkania rodzica/opiekuna: Ulica rodzica/opiekuna, Nr domu/mieszk. rodzica/opiekuna, Miejscowość rodzica/opiekuna, Kod pocztowy rodzica/opiekuna, Poczta rodzica/opiekuna, Województwo rodzica/opiekuna, Powiat rodzica/opiekuna, Gmina rodzica/opiekuna, Nr tel. stacjon. rodzica/opiekuna, Nr tel. kom. rodzica/opiekuna, Adres e-mail rodzica/opiekuna;

Jeśli adres do korespondencji rodzica/opiekuna nie jest taki sam jak stałego zamieszkania wówczas odsłonięte zostaną dodatkowe pola:

Adres do korespondencji rodzica/opiekuna: Ulica rodzica/opiekuna do korespondencji, Nr domu/mieszk. rodzica/opiekuna do korespondencji, Miejscowość rodzica/opiekuna do korespondencji, Kod pocztowy rodzica/opiekuna do korespondencji, Poczta rodzica/opiekuna do korespondencji, Województwo rodzica/opiekuna do korespondencji, Powiat rodzica/opiekuna do korespondencji, Gmina rodzica/opiekuna do korespondencji;

Dane dotyczące konta bankowego rodzica/opiekuna prawnego na przekazanie ewentualnego stypendium (pole nieobowiązkowe):

Nr konta rodzica/opiekuna - należy wpisać numer konta bankowego wg formatu 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 - tj. 26 cyfr - aby ograniczyć jego ewentualne błędne wprowadzenie nr jest sprawdzany pod względem ilości cyfr oraz pod względem sumy kontrolnej

Właściciel konta rodzica/opiekuna – należy wpisać imię, nazwisko i adres właściciela podanego wcześniej konta bankowego.

Ważne: pola dotyczące nr i właściciela konta bankowego rodzica/opiekuna prawnego nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku przyznania stypendium dane te będą niezbędne do zawarcia umowy o przekazywanie stypendium. W związku z tym ich podanie na etapie wypełniania wniosku jest pożądane.

Na końcu części tego bloku należy odznaczyć akceptację złożenia Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz danych osobowych ucznia/uczennicy dla którego/ej wypełniany jest wniosek. Oświadczenie będzie możliwe do wydruku po wypełnieniu wniosku z zakładki „Wydruk dodatkowych dokumentów”.

Dodatkowo podana jest treść oświadczeń, które w wydrukowanej wersji muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy z podaniem daty (tylko
w przypadku gdy uczeń/uczennica jest niepełnoletni/a):

 1. W związku z ubieganiem się przez (imię i nazwisko ucznia/uczennicy ubiegającego/j się o stypendium) o przyznanie stypendium współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, oświadczam, iż (imię
  i nazwisko ucznia/uczennicy ubiegającego się o stypendium) w roku szkolnym 2014/2015 nie będzie pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto oświadczam, że w przypadku otrzymania stypendium w ramach powyższego projektu, (imię i nazwisko ucznia/uczennicy ubiegającego się o stypendium) nie będzie finansował lub przedstawiał jako sfinansowane z innych środków krajowych lub ze środków Unii Europejskiej wydatków poniesionych z tego stypendium i ujętych w sprawozdaniu z realizacji IPR składanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wygląd Bloku III Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy (podczas wypełniania formularza):

13

W wydrukowanym wniosku dane z tej części bloku będą zamieszczone w Części C, pkt. II Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy (na końcu tej części bloku znajdują się oświadczenia, które podpisuje rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy z podaniem daty):

14


Blok IV: Sytuacja materialna rodziny ucznia/uczennicy w roku 2013

Sytuacja materialna ucznia/uczennicy to łączny dochód uzyskany przez wszystkie osoby w jego rodzinie tj. rodziców ucznia/uczennicy/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy oraz pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także niepełnosprawne dzieci bez względu na wiek w przeliczeniu na jednego członka rodziny uzyskany w roku kalendarzowym 2013, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dochód ten ustala się w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Do dochodów członków rodziny ucznia zalicza się w szczególności:

punkt 15 dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

punkt 15 dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

punkt 15 dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym m.in.:

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, w tym m.in.:
  1. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
  2. stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  3. z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, także stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak: stypendia dotyczące studentów wynikające z art. 173 ust.1 pkt. 1, 2 i 8, tj: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, stypendium dotyczące doktorantów wynikające z art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, tj. stypendium socjalne, zapomogi i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, pomoc materialna dla doktorantów przyznawana zgodnie z art. 199a przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w art. 173a,
  4. stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  5. stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny (tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym) wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Pełny katalog innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu zamieszczony jest art. 3, pkt 1 ppkt c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.). Katalog dochodów nieopodatkowanych stanowi również załącznik do niniejszej instrukcji

Uwaga: Wysokość dochodu na jednego członka rodziny ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.148 zł, natomiast w przypadku, gdy w rodzinie ucznia/uczennicy jest dziecko niepełnosprawne w wieku do ukończenia 16 roku życia lub dziecko powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota dochodu nie może przekroczyć 1.328 zł na osobę. W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie przekroczy kwotę 1.148 zł (1.328 zł) nie jest spełnione kryterium obowiązkowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. e Regulaminu przyznawania stypendiów.

W tym bloku w pierwsze pole o nazwie: "Liczba osób w rodzinie ucznia/uczennicy" należy wpisać liczbę wszystkich osób w rodzinie ucznia/uczennicy (łącznie z uczniem/uczennicą, dla którego/ej wypełniany jest wniosek).

Uwaga!!! Do wniosku o przyznanie stypendium nie należy dołączać dokumentów na podstawie których zadeklarowane zostały dochody rodziny.

 

Ważne: wszystkie pola dotyczące dochodów rodziny ucznia/uczennicy są obowiązkowe, w związku z tym w przypadku, gdy w 2013 r. dochody danego rodzaju nie były uzyskiwane należy wpisać 0,00.

Następne pola odnoszą się, w pierwszej kolejności do dochodu ucznia/uczennicy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy wypełnić następujące pozycje:

 

 • Dochód ucznia/uczennicy (1), - należy wpisać kwotę dochodu uzyskanego w 2013 r. Przez kwotę dochodu należy rozumieć przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (np. na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego, PIT-11 itd.)
 • Należny podatek ucznia/uczennicy (2), - należy wpisać kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzonego do urzędu skarbowego (np. na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego, PIT-11 itd.)
 • Składki na ubezp. społeczne ucznia/uczennicy (3), - należ wpisać kwotę składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych do ZUS (np. na podstawie zaświadczenia
 • z urzędu skarbowego)
 • Składki na ubezp. zdrowotne ucznia/uczennicy (4), - należ wpisać kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych do ZUS (np. na podstawie zaświadczenia
 • z ZUS lub zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r.)
 • Dochód netto ucznia/uczennicy (5)=(1)-(2)-(3)-(4) - wyliczany jest automatycznie wg podanego równania.

Kolejne pola odnoszą się do innych dochodów ucznia/uczennicy uzyskanych w 2013 r., w skład których wchodzi:

 • Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód  opodatkowany w formie ryczałtu lub karty podatkowej ucznia/uczennicy (6),
 • Dochód nieopodatkowany ucznia/uczennicy
 • Z jakiego tytułu pochodzą dochody niepodlegające opodatkowaniu ucznia/uczennicy (7) - wybór z lisy rozwijanej (z Katalogu dochodów nieopodatkowanych). Należy określić z jakiego tytułu pochodzą wyszczególnione dochody, można dokonać wyboru kilku pozycji poprzez trzymanie klawisza Ctrl oraz zaznaczając pozycje myszką, w przypadku braku tego rodzaju dochodów należy wybrać ostatnią pozycję z listy, tj. Brak dochodów niepodlegających opodatkowaniu,
 • Gospodarstwo rolne
Uwaga! Dochody z gospodarstwa rolnego należy wykazać wyłącznie wtedy, gdy rodzina ucznia/uczennicy w 2013 r. była w posiadaniu gruntów rolnych, których łączna wielkość przekraczała 1 ha fizyczny i/lub 1 ha przeliczeniowy.

Gospodarstwo rolne ucznia/uczennicy [ha fizyczne] (8) – należy podać wielkość gruntów rolnych wyrażoną w ha fizycznych

Gospodarstwo rolne ucznia/uczennicy [ha przeliczeniowe] (8) – należy podać wielkość gruntów rolnych wyrażoną w ha przeliczeniowych

Roczny dochód ucznia/uczennicy z gospodarstwa rolnego (8) - jest wyliczany automatycznie. Dochód z tego tytułu wyliczany jest w następujący sposób: [wielkość gosp. rolnego wyrażona w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2013 r. x 2 431,00 zł],

Roczny dochód ucznia/uczennicy (9)=(5)+(6)+(7)+(8) - który wyliczany jest automatycznie jako suma poszczególnych składników wg podanego równania.

Następnie należy określić pozostały skład rodziny ucznia/uczennicy ubiegającego/j się o stypendium na dzień wypełnienia wniosku oraz ich dochody uzyskane w 2013 roku.

Aby wprowadzić "Dane osobowe: (x) kolejnego członka rodziny oraz jego dochód w 2013 roku" należy zaznaczyć (x) kolejnego członka rodziny, wówczas zostaną odkryte pola do uzupełnienia osoby pierwszej (Dane osobowe 1 - ego członka rodziny), najpierw jej dane osobowe:

 • Imię (imiona) 1 - ego członka rodziny,
 • Nazwisko 1 - ego członka rodziny,
 • Data urodzenia 1 - ego członka rodziny - wybór z kontekstowego kalendarza,
 • Stopień pokrewieństwa 1 - ego członka rodziny w stosunku do stypendysty - wybór z lisy rozwijalnej (siostra, brat, matka, ojciec, opiekun prawny, macocha, ojczym);
 • następnie dane dochodowe analogicznie jak przy danych dotyczących dochodu ucznia/uczennicy.

Aby wprowadzić dane kolejnego członka rodziny należy zaznaczyć  kratka ta nie (x) kolejnego członka rodziny, i tak dalej aż do podania wszystkich członków rodziny.

Uwaga! Należy wprowadzić "Dane osobowe wszystkich członków rodziny oraz ich dochody uzyskane w 2013 roku" bez względu na to czy w 2013 r. uzyskali dochody czy nie. Wszystkie pola są obowiązkowe do uzupełnienia, dlatego w przypadku, gdy dany członek rodziny nie uzyskał dochodów danego rodzaju należy w odpowiednim polu wpisać 0,00 zł.

Następne pola są wyliczane automatycznie. W polach tych umieszczane są zsumowane wysokości kwot określonych wcześniej dla poszczególnych członków rodziny  (dotychczas wprowadzonych). Polami tymi są:

 • Dochód netto razem,
 • Dochód opodatkowany razem,
 • Dochód nieopodatkowany razem,
 • ha fizyczne razem,
 • ha przeliczeniowe razem,
 • Roczny dochód z gospodarstwa rolnego razem,
 • Roczny dochód razem.

Następnie, również automatycznie wyliczany jest średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie w 2013 r.

Wypełniający wniosek, w dalszej części generatora, na podstawie wyliczonej kwoty średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w 2013 r. musi wybrać z listy rozwijanej odpowiednią pozycję przy pytaniu "Czy średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie" w 2013 roku:

 • jest mniejszy lub równy kwocie 1 148,00 zł
 • jest wyższy od kwoty 1 148,00 zł, ale niższy niż 1 328,00 zł
 • jest wyższy niż 1 328,00 zł

W dalszej kolejności wypełniający wniosek odpowiada na pytanie Czy w rodzinie ucznia jest dziecko niepełnosprawne (niepełnosprawne dziecko do ukończenia 16 roku życia lub niepełnosprawne dziecko powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – wybór z listy rozwijanej opcji TAK lub NIE. W przypadku, gdy w rodzinie ucznia/uczennicy jest dziecko niepełnosprawne należy zadeklarować złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia ubiegającego się o stypendium o niepełnosprawności dziecka. Wydruk oświadczenia będzie możliwy z zakładki Wydruk dodatkowych dokumentów.

Uwaga! W zależności od przedziału, w którym mieści się kwota średniego miesięcznego dochodu rodziny ucznia w 2013 r. należy postępować według poniższego schematu


Algorytm-dochodowy

W przypadku, gdy kwota średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie ucznia/uczennicy w 2013 r. jest wyższa od kwoty 1.148 zł, a w rodzinie ucznia/uczennicy nie ma dziecka niepełnosprawnego oraz w przypadku, gdy kwota średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie ucznia/uczennicy przekracza 1.328 zł, wówczas do spełnienia kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. e Regulaminu przyznawania stypendiów konieczne jest złożenie wniosku o pomniejszenie dochodu rodziny o dochód utracony w 2013 r. i/lub 2014 r.- zaznaczenie opcji TAK przy polu Wnioskuję o pomniejszenie dochodu rodziny o dochód utracony w 2013 i/lub 2014 r. Wniosek, o którym mowa wyżej składa członek rodziny ucznia/uczennicy, tylko w przypadku wystąpienia w 2013 r. i/lub 2014 r. n/w zdarzeń:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Wydruk wniosku o pomniejszenie dochodu rodziny o dochód utracony w 2013 r. i/lub 2014 r. będzie możliwy z zakładki Wydruk dodatkowych dokumentów.

Ważne: Wniosek o pomniejszenie dochodu rodziny o dochód utracony w 2013 r. i/lub 2014 r. podpisuje rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica.

Do wniosku o pomniejszenie dochodu rodziny o dochód utracony w 2013 r. i/lub 2014 r. należy obowiązkowo dołączyć:

 • pełną dokumentację na podstawie której członek rodziny ucznia/uczennicy, którego dotyczy utrata, zadeklarował dochody uzyskane w 2013 r.,
 • kserokopię dokumentu określającego datę utraty dochodu (np. kserokopia świadectwa pracy),
 • dokument określający wysokość dochodu utraconego.
Uwaga: W przypadku zaakceptowania wniosku o pomniejszenie dochodu rodziny uzyskanego w 2013 r. o dochód utracony w 2013 i/lub 2014 r. w trakcie oceny formalnej dokonana zostanie korekta dochodu. Spełnienie kryterium dochodowego ustalane jest wówczas na podstawie kwoty średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie po korekcie.

Rodzina ucznia jest zobowiązana do przedstawienia we wniosku o przyznanie stypendium faktycznej sytuacji materialnej za 2013 r. W związku z tym, w przypadku, gdy członek rodziny ucznia/uczennicy uzyskał w 2014 r. dochód, którego nie posiadał w roku 2013 jest zobowiązany złożyć wniosek o powiększenie dochodu rodziny. Wniosek o powiększenie dochodu rodziny powinien być złożony w przypadku gdy nastąpiła przynajmniej jedna z n/w sytuacji:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Do wniosku o powiększenie dochodu rodziny o dochód uzyskany w 2014 r. należy obowiązkowo dołączyć:

 • pełną dokumentację na podstawie której członek rodziny ucznia/uczennicy, którego dotyczy uzyskanie dochodu w 2014 r., zadeklarował dochody uzyskane w 2013 r.,
 • dokument określający miesięczną wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu (dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu).
Ważne: Wniosek o powiększenie dochodu rodziny o dochód uzyskany w 2014 r. podpisuje rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica.

Blok dochodowy kończą Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny ucznia/ uczennicy o następującej treści:

Świadomy/a odpowiedzialności karnej zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowiącym, że kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane informacje dotyczące rodzajów i kwot moich dochodów są kompletne
i zgodne ze stanem faktycznym. Składając niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, iż dokumenty, na podstawie, których zadeklarowane zostały moje dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat.

Wygląd Bloku IV Sytuacja materialna rodziny ucznia/uczennicy w roku 2013 (podczas wypełniania formularza):

15

15a

W wydrukowanym wniosku dane z tego bloku są zamieszczone w Części C, pkt. III Sytuacja materialna ucznia/uczennicy w roku 2013 (na końcu tej części znajduje się stabelaryzowane oświadczenie które czytelnie podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny ucznia/uczennicy z podaniem daty podpisania):

16


Blok V: Osiągnięcia edukacyjne oraz Indywidualny Plan Rozwoju ucznia/uczennicy

W niniejszym bloku należy podać dane lub dokonać odpowiednich opisów w oparciu o które dwaj eksperci (członkowie Komisji Stypendialnej powołani przez Zarząd Województwa Podkarpackiego) przyznają punkty wg 7 kryteriów (zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Stypendialnej ...). Każdy punkt tego bloku jest odpowiednikiem kryterium, tj. pkt 1 - Kryterium 1, pkt 2 - Kryterium 2, itd.

1. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów (Kryterium 1):

W polu Średnia ocen z wszystkich przedmiotów ze świadectwa szkolnego 2013/2014 należy wpisać średnią ocen z wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa z roku szkolnego 2013/2014 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez stosowania zaokrągleń (np. 4,7568 – należy wpisać 4,75). Następnie należy wybrać, w którym przedziale zawiera się średnia ocen:

 • [ 4,75 – 5,06 ]
 • [ 5,07 – 5,38 ]
 • [ 5,39 – 5,69 ]
 • [ 5,70 – 6,00 ]

W odpowiedniej kolumnie wydrukowanego wniosku automatycznie zostanie umieszczona liczba punktów przyznana przez I i II Eksperta oceniającego wniosek. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c Regulaminu przyznawania stypendiów średnia ocen z wszystkich przedmiotów nie może być niższa niż 4,75), w przeciwnym wypadku kryterium obowiązkowe nie jest spełnione:

Uwaga: Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego na podstawie którego podczas oceny formalnej wniosku zostanie zweryfikowana prawidłowość obliczenia średniej i podania określonego przedziału. W przypadku, gdy średnia ocen obliczona w oparciu o świadectwo szkolne podczas oceny formalnej wniosku została obliczona nieprawidłowo i/lub przypisana do niewłaściwego przedziału, pracownik dokonujący oceny formalnej wniosku może dokonać odpowiedniej korekty we wniosku.

 

Ważne: Jeśli uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium nie spełni kryterium,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c wniosek o przyznanie stypendium zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie podlegał ocenie merytorycznej


Średnia ocen z wszystkich przedmiotów ujętych na świadectwie szkolnym (bez stosowania zaokrągleń)

Liczba punktów

4,75 – 5,06

4

5,07 – 5,38

6

5,39 – 5,69

8

5,70 – 6,00

10

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku:

17 5 1

Wygląd tego punktu w Części D wydrukowanego wniosku:

17 5 1w

2. Średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych (Kryterium 2):

Średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych w roku szkolnym 2013/2014 liczona jest automatycznie przez system z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez stosowania zaokrągleń (wg przykładu w pkt. 1) z grupy 3 przedmiotów wybranych z list rozwijanych występujących w danym rodzaju szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w szczególności są to: matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, przyroda, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, informatyka lub technologia informacyjna, technika oraz przedmioty zawodowe (w przypadku przedmiotów zawodowych oraz innych przedmiotów z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, które nie zostały ujęte w liście rozwijanej należy wybrać opcję: Inny przedmiot - po wybraniu którego zostaje odsłonięte pole w które należy wpisać nazwę przedmiotu).

Ważne! Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że na liście wybieranych przedmiotów znajdują się przedmioty alternatywne, nawzajem wykluczające się. Są nimi: fizyka lub fizyka i astronomia, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, informatyka lub technologia informacyjna. Jeśli uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium nie spełni kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d wniosek o przyznanie stypendium zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie podlegał ocenie merytorycznej

 

Uwaga: Niedopuszczalne jest, aby w grupie trzech wybranych przedmiotów znalazły się przedmioty wykluczające się (np. fizyka i fizyka i astronomia). Nie jest również możliwy wybór dwóch takich samych przedmiotów (np. matematyka, matematyka).

W odpowiedniej kolumnie wydrukowanego wniosku automatycznie zostanie umieszczona liczba punktów przyznana przez I i II Eksperta oceniającego wniosek. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d Regulaminu przyznawania stypendiów, średnia ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 nie może być niższa niż 5,00), w przeciwnym wypadku kryterium obowiązkowe nie jest spełnione:

Średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych

zgodnie z załączonym świadectwem szkolnym (bez stosowania zaokrągleń)

Liczba punktów

5,00

8

5,33

12

5,66

16

6,00

20

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku:

17 5 2

Wygląd tego punktu w Części D wydrukowanego wniosku:

17 5 2w

3. Średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia/uczennicy w 2013 r. (Kryterium 3):

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia/uczennicy w 2013 r. zostaje przeniesiony automatycznie z poprzedniego bloku Sytuacja materialna rodziny ucznia/uczennicy w 2013 r.

W odpowiedniej kolumnie wydrukowanego wniosku automatycznie zostanie umieszczona liczba punktów przyznana przez I i II Eksperta oceniającego wniosek. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. e Regulaminu przyznawania stypendiów średni miesięczny dochód w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 1.148 zł, a w przypadku, gdy w rodzinie ucznia jest dziecko niepełnosprawne do ukończenia 16 roku życia lub dziecko powyżej 16 roku życia legitymujące się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności dochód ten nie może przekroczyć kwoty 1.328 zł, w przeciwnym wypadku kryterium obowiązkowe nie jest spełnione. Jeśli do wniosku o przyznanie stypendium zostanie dołączony wniosek o pomniejszenie dochodu rodziny o dochód utracony w 2013 i/lub 2014 r., to w przypadku jego akceptacji kwota średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie zostanie skorygowana podczas oceny formalnej wniosku. Analogiczne będzie postępowanie w przypadku złożenia z wnioskiem o przyznanie stypendium wniosku o powiększenie dochodu rodziny o dochód uzyskany w 2014 r.

Dochód

Liczba punktów

do 456,00 zł

15

456,01 zł – 500,00 zł

14

500,01 zł – 550,00 zł

13

550,01 zł – 600,00 zł

12

600,01 zł – 700,00 zł

11

700,01 zł – 800,00 zł

10

800,01 zł – 900,00 zł

9

900,01 zł – 1000,00 zł

8

1000,01 zł – 1148, 00 zł- *1)

7

1000,01 zł – 1328,00 zł- *2)

7

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku:

17 5 3

Wygląd tego punktu w Części D wydrukowanego wniosku:

17 5 3w

4. Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) ucznia/uczennicy na rok szkolny 2014/2015 (Kryterium 4):

W tej części bloku znajdują się tylko pola opisowe, dlatego wskazane jest aby treści do poszczególnych pól były opracowane wcześniej w programie edytującym tekst, tak aby podczas wypełniania wniosku możliwe było ich skopiowanie.

Ważne! Przy opracowaniu treści należy pamiętać, że wszystkie pola dotyczące Indywidualnego Planu Rozwoju posiadają ograniczenie co do wprowadzanej ilości znaków (nie więcej niż 1000 znaków łącznie ze spacjami).

Profil ucznia/uczennicy - składa się z pięciu pól opisowych, informacje jakie powinny być zawarte w każdym polu znajdują się w nagłówkach każdego pola

 • Uzdolnienia i zainteresowania ucznia/uczennicy np. oryginalność rozwiązań, wychodzenie poza schematy, twórcze rozwiązywanie problemów, itp.
 • Zdolności/umiejętności ucznia/uczennicy w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
 • Postawa i aktywność ucznia/uczennicy w zakresie zdobywania wiedzy np. samodzielność w zdobywaniu wiedzy, ciekawość poznawcza, udział w zajęciach dodatkowych, w tym pozaszkolnych, itp.
 • Ocena zachowania ucznia/uczennicy,
 • Bariery (np. materialne, rodzinne, brak pomocy dydaktycznych) stanowiące przeszkodę w rozwijaniu szczególnych zdolności ucznia/uczennicy.

Osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy - składa się z dwóch pól opisowych w których tematykę jaką należy w nich zawrzeć znajduje się w nagłówku każdego pola:

 • Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych tj. udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, opis osiągniętych sukcesów,
 • Inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

Cele rozwoju edukacyjnego ucznia/uczennicy w związku z otrzymanym stypendium - składa się z trzech pól opisowych w których tematykę jaką należy w nich zawrzeć znajduje się w nagłówku każdego pola:

 • Szczegółowy cel rozwoju edukacyjnego, który uczeń/uczennica zamierza osiągnąć w roku szkolnym 2014/2015 (związane z poszerzeniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych):
 • Rezultaty, jakie zamierza uzyskać uczeń/uczennica realizując szczegółowy cel rozwoju edukacyjnego np. udział w konkursie, olimpiadzie lub turnieju posiadającym charakter naukowy (ze wskazaniem konkretnej nazwy), wykonanie pracy lub projektu o charakterze badawczym, przygotowanie prezentacji w formie referatu, wykładu, publikacji, stworzenie programu komputerowego, uzyskanie certyfikatu (z podaniem zakresu tematycznego) itp.
 • Działania, które zamierza podjąć uczeń/uczennica w kierunku osiągnięcia w/w rezultatów np. udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (ze wskazaniem konkretnej nazwy), uczestnictwo w obozach naukowych, seminariach, konferencjach, uczęszczanie na kursy i szkolenia, kontakty z autorytetami naukowymi itp.: ...

Plan wydatków związanych z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego - składa się z jednego pola opisowego, w którym tematykę jaką należy w nim zawrzeć znajduje się w nagłówku pola.

Zasady oceny postępów ucznia/uczennicy, dla którego sporządzany jest IPR - składa się z jednego pola opisowego w którym tematykę jaką należy w nim zawrzeć znajduje się w nagłówku pola.

W odpowiedniej kolumnie wydrukowanego wniosku, podczas oceny merytorycznej wniosku, zostaną przydzielone punkty przez I i II Eksperta oceniającego zgodnie z Kryterium 4 (IPR):

Elementy Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR)

Liczba punktów

1. Profil ucznia

0 – 2

2. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia

0 – 2

3. Cele rozwoju edukacyjnego ucznia w związku z otrzymanym stypendium

0 – 3

4. Plan wydatków związanych z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego

0 – 2

5. Zasady oceny postępów ucznia, dla którego sporządzany jest IPR

0 – 1

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku:

17 5 4

Wygląd tego punktu w Części D wydrukowanego wniosku:

17 5 4w

5. Szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 (Kryterium 5) - szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych):

Ważne: Przez szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych należy rozumieć wyłącznie konkursy, olimpiady, turnieje organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 02.13.125)

W przypadku szkół gimnazjalnych:

W pierwszym polu tego punktu należy z listy rozwijalnej wybrać taką pozycję Udziału w konkursach (w przypadku, gdy uczeń/uczennica brał/a udział w więcej niż jednym konkursie), za który uczeń/uczennica otrzyma największą liczbę punktów wg tabeli:

Szkoły gimnazjalne

Udział w konkursach

Liczba punktów

Uczestnictwo w zawodach II stopnia konkursu wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego

10

Finalista zawodów III stopnia konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich

20

Laureat III stopnia konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich

30

 Jeżeli w pierwszym polu wybrano udział w konkursach to zostaną odkryte dodatkowe pola, gdzie trzy pierwsze są obowiązkowe. Są to pola uzupełniane z list rozwijalnych, kolejno w grupie: 1 - szczególne osiągniecie edukacyjne gimnazjalisty,  2 - rok szkolny udziału w konkursie, 3 - nr załącznika potwierdzający udział w konkursie.

Natomiast gdy w pierwszym polu zostanie wybrana z listy rozwijalnej opcja "Brak udziału", wszystkie pola tego punktu zostaną ukryte.

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych:

W pierwszym polu tego punktu należy z listy rozwijalnej wybrać taką pozycję Udziału w konkursach/olimpiadach/turniejach (jeżeli uczeń/uczennica brał/a udział w więcej niż jednej/ym) za które uczeń/uczennica otrzyma największą liczbę punktów wg tabeli:

Szkoły ponadgimnazjalne
Udział w konkursach/olimpiadach/turniejach Liczba punktów
Uczestnictwo w zawodach II stopnia konkursu wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego lub Uczestnictwo w zawodach II lub III stopnia olimpiady lub turnieju 10
Finalista zawodów III stopnia konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich lub Finalista w zawodach III stopnia olimpiady lub turnieju 20
Laureat III stopnia konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich lub Laureat w zawodach III stopnia olimpiady lub turnieju 30

Następne odsłony oraz wybory z list rozwijanych w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych są identyczne jak przedstawione wyżej dla szkół gimnazjalnych.

Natomiast gdy w pierwszym polu zostanie wybrana z listy rozwijalnej opcja "Brak udziału", wszystkie pola tego punktu zostaną ukryte.

Zarówno w przypadku szkół gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych na końcu tego punktu znajduje się pole (Opis szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy) w którym należy opisać wyżej dokonane wybory (w tym punkcie) oraz opisać ewentualne dodatkowe szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

Ważne: W przypadku, gdy uczeń/uczennica nie ma na swoim koncie szczególnych osiągnięć edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych (wybór opcji „Brak udziału”) musi posiadać na swoim koncie inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie tych przedmiotów.”

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku dla uczniów szkół gimnazjalnych:

17 5 5

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

17 5 5ww

Wygląd tego punktu w Części D wydrukowanego wniosku:

17 5 5w

6. Inne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 (Kryterium 6):

Należy wyszczególnić najważniejsze inne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych uzyskane w ciągu trzech lat szkolnych bezpośrednio poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium (w tym nagrody, wyróżnienia, certyfikaty i inne). Należy określić nazwę osiągnięcia edukacyjnego, rok szkolny, którego dane osiągnięcie dotyczy i nr załącznika potwierdzający dane osiągnięcie.

W polu "Opis innych osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy" można wpisać pozostałe osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych: uzyskane w ciągu trzech lat szkolnych – bezpośrednio poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy (w tym nagrody, wyróżnienia, certyfikaty i inne). W przypadku braku tego rodzaju osiągnięć należy wpisać w pole opisu „nie dotyczy”, natomiast pozostałe pola pozostawić bez wypełnienia.

Uwaga: W przypadku, wybrania w pkt. 5 "Brak udziału" i wpisania w pkt. 6 „nie dotyczy” uczeń/uczennica nie spełnia żadnego z kryteriów dodatkowych przyznawania stypendiów, o których mowa w§ 4 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów.

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku:

17 5 6

Wygląd tego punktu w Części D wydrukowanego wniosku:

17 5 6w

7. Uzyskany wynik ze sprawdzianu zewnętrznego lub z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego (Kryterium 7):

Wynik ze sprawdzianu zewnętrznego: należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiedni zakres w którym mieści się liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum. Odpowiednia liczba punktów jaką uzyskuje się w tym kryterium jest podana w poniższych tabelach:

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do gimnazjum.

Punkty ze sprawdzianu

Liczba punktów

30 – 32

1

33 – 34

2

35 – 36

3

37 – 38

4

39 – 40

5

     

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych, a którzy przystąpili do egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 i wcześniej.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych, a którzy przystąpili do egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 i później.

Punkty z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu

Liczba punktów

Punkty uzyskane z zakresu matematyki lub przedmiotów przyrodniczych określone procentowo

Liczba punktów

37 – 40

1

75% – 80%

1

41 – 43

2

81% – 85%

2

44 – 46

3

86% – 90%

3

47 – 48

4

91% – 95%

4

49 – 50

5

  96% – 100%

5

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku dla uczniów szkół gimnazjalnych:

17 5 7

 

Wygląd tego punktu w wypełnianym formularzu wniosku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

17 5 7p1

17 5 7p2

Wygląd tego punktu w Części D wydrukowanego wniosku:

17 5 7w

Na końcu bloku V znajduje się treść oświadczenia Wnioskodawcy i kandydata na opiekuna dydaktycznego ucznia/uczennicy, które w wersji papierowej są wydrukowane w tym miejscu i należy je czytelnie podpisać wraz z podaniem daty. Treść tego oświadczenia jest następująca:

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane we Wniosku informacje dotyczące średnich ocen, osiągnięć edukacyjnych, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych ucznia/uczennicy są zgodne ze stanem faktycznym i zatwierdzam IPR.

W wydrukowanym wniosku dane z tego bloku są zamieszczone w Części D. Na jej końcu (również bloku V) znajduje się oświadczenie Wnioskodawcy i kandydata na opiekuna dydaktycznego ucznia/uczennicy, które w wersji papierowej należy czytelnie podpisać wraz z podaniem daty. Treść tego oświadczenia jest następująca:

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane we Wniosku informacje dotyczące średnich ocen, osiągnięć edukacyjnych, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych ucznia/uczennicy są zgodne ze stanem faktycznym i zatwierdzam IPR. Widok tych oświadczeń:

18


 

Blok VI: Wykaz załączników

W tym bloku zebrane zostały informacje o załącznikach, jakie należy złożyć razem z wersją papierową wniosku - dołączyć pod nim chronologicznie - w takiej samej kolejności, w jakiej zostały wyszczególnione zarówno w elektronicznym formularzu wniosku jak i w wersji papierowej.

Najpierw w bloku tym należy potwierdzić dostarczenie dokumentów w postaci kserokopii (dokonując odpowiednich zaznaczeń) - wg formuły:Do wniosku zostaje dołączone:

 • Świadectwo szkolne- należy zaznaczyć opcję "Tak" gdyż jest to załącznik obowiązkowy,
 • Zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej -należy zaznaczyć opcję "Tak" gdyż jest to załącznik obowiązkowy,
 • Akt urodzenia - należy zaznaczyć opcję "Tak" gdyż jest to załącznik obowiązkowy
 • Orzeczenie sądu: należy zaznaczyć Tak lub Nie dotyczy. W przypadku zaznaczenia opcji na "Tak" należy załączyć do wniosku kserokopię orzeczenia sądu rodzinnego w sprawie ustanowienia opiekuna prawnego ucznia/uczennicy - dotyczy gdy ustanowiony jest opiekun prawny dla ucznia/uczennicy niepełnoletniego/j.

W następnych punktach tego blokunależy potwierdzić dostarczenie następujących dokumentów:

Widok formularza wniosku - czterech pierwszych załączników:

18 1-4

5. Oświadczenia rodzica/opiekuna ucznia/uczennicy lub pełnoletniego/j ucznia/uczennicy ubiegającego się o stypendium o niepełnosprawności dzieckawybieramy opcję:

Tak- gdy oświadczenie zostanie dołączone do wniosku (odnosi się to do przypadku w którym dochód na jednego członka rodziny, po zastosowaniu wszystkich odliczeń od dochodu, przekracza kwotę 1148 zł, alenie przekracza kwoty 1328 zł lub w przypadku, gdy niepełnosprawnym dzieckiem jest uczeń/uczennica ubiegający/a się o stypendium),

Nie dotyczy- gdy oświadczenie nie jest składane (odnosi się to do przypadku w którym dochód na jednego członka rodziny, po zastosowaniu wszystkich odliczeń od dochodu, nie przekracza kwoty 1148 zł).

W przypadkudokonania wyboru "Tak" zostają odkryte dodatkowe pola do uzupełnienia, odnoszące się do danych osobowych niepełnosprawnego dziecka, są nimi:

 • Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
 • Nr orzeczenia lekarskiego osoby niepełnosprawnej,
 • Termin ważności orzeczenia lekarskiego osoby niepełnosprawnej.

Dane te będąwykorzystane do wydrukowania tego oświadczeniapoprzez zakładkę "Wydruk dodatkowych dokumentów".

Widok formularza wniosku po dokonaniu wyboru "Tak" jest następujący:

18 5

6. Upoważnienie dla osoby wystawione przez dyrektora szkoły do występowania w roli Wnioskodawcy - należy zaznaczyć opcję Tak lub Nie, wybór powinien być spójny z odpowiedzią na pytanie "Czy dyrektor szkoły jest Wnioskodawcą?" zadanym wBloku I.

Dane wprowadzone wBloku I, przy wyborze odpowiedzi "Nie" na pytanie: "Czy dyrektor szkoły jest Wnioskodawcą?", są wykorzystane do wydrukowania upoważnienia poprzez zakładkę "Wydruk dodatkowych dokumentów".

Widok formularza wniosku w tej części jest następujący:

18 6

7. Wniosek o pomniejszenie dochodu rodziny uzyskanego w 2013 roku o dochód utracony - należy zaznaczyć opcję Tak lub Nie.

Po wybraniu opcji "Tak" zostaje odsłonięty wniosek z polami wielokrotnego wyboru o następującej zawartości:

WNIOSEK O POMNIEJSZENIE DOCHODU RODZINY UZYSKANEGO W 2013 R.
O DOCHÓD UTRACONY

Proszę o skorygowanie dochodu rodziny uzyskanego w 2013 r. o wysokość dochodu utraconego w 2013r. i/lub 2014r. w związku z tytułu:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy lub pełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy)

Widok tej części formularza wniosku po dokonaniu wyboru na "Tak":

18 7

8. Wniosek o powiększenie dochodu rodziny uzyskanego w 2013 roku o dochód uzyskany - należy zaznaczyć opcję Tak lub Nie.

Po wybraniu opcji "Tak" zostaje odsłonięty wniosek z polami wielokrotnego wyboru o następującej zawartości:

WNIOSEK O POWIĘKSZENIE DOCHODU RODZINY UZYSKANEGO W 2013 R.
O DOCHÓD UZYSKANY

Proszę o skorygowanie dochodu rodziny uzyskanego w 2013 r. o wysokość dochodu uzyskanego w 2013r. i/lub 2014r. w związku z tytułu:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o działo,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy lub pełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy)

Widok tej części formularza wniosku po dokonaniu wyboru na "Tak":

18 8

9) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :

 • Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Tak. Należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na opiekuna dydaktycznego ucznia/uczennicy - jest to załącznik obowiązkowy.
 • Oświadczenie ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Tak lub Nie dotyczy. Należy załączyć oświadczenie ucznia/uczennicy ubiegającego się o stypendium o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy to tylko przypadku w którym uczeń/uczennica jest pełnoletni/a).
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Tak lub Nie dotyczy. Należy załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy ubiegającego/j się o stypendium o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich (dotyczy tylko takiej sytuacji gdy uczeń/uczennica jest niepełnoletni/a).

Widok formularza wniosku w tej części jest następujący:

18 9

Widok wniosku do wydruku obejmującego załączniki od 1-9:

18 8w

10) Pozostałe załączniki do wniosku:10. a, 10.b, ...., 10.j.

Widok formularza wniosku w tej części jest następujący:

18 10

 Widok wniosku do wydruku obejmującego pozostałe załączniki (10):

18 9w


Blok VII: Oświadczenia Wnioskodawcy i podpisanie wniosku

W tym bloku Wnioskodawca składa poniższe oświadczenie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i innych osób (które zostały mi udostępnione na potrzeby niniejszego naboru wniosków) dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na zapisy zawarte w "Polityce prywatności" z którymi się wcześniej zapoznałem.

Widok formularza wniosku w tej części jest następujący:

18 10

Widok wniosku do wydruku obejmującego oświdczenia Wnioskodawcy i podpisanie wniosku:

18 10w

Na końcu formularza następuje Akceptacja, podanie daty wydrukowania wniosku i zapisanie wniosku. Po akceptacji i podaniu daty, aby można było zapisać wniosek, należy wpisać w pole Captcha wyświetlony zestaw liter (gdy zestaw liter jest mało czytelny można go "Odświeżyć") oraz poprzez przycisk "Podgląd wprowadzonych danych" umieszczonego na dole formularza przejść do podglądu oraz zapisu wniosku do bazy - przyciskiem na dole "Zapisz". Po ewentualnym wychwyceniu błędów, podczas podglądu istnieje możliwość powrotu (poruszania się pomiędzy stronami formularza) do poprzedniej strony formularza za pomocą przycisku "Poprzednia" (lub "Następna" - do następnej strony formularza) - co oczywiście jest możliwe na każdym etapie wypełniania wniosku.

Widok formularza wniosku w tej części jest następujący:

20 blok VII

21 blok VII

Po zapisaniu wniosku do bazy otrzymuje użytkownik e-mailna adres podany podczas rejestracji użytkownika w którym znajduje się link do zatwierdzenia wniosku - tylko zatwierdzone wnioski są możliwe do wydrukowania.

Wniosek zapisany do bazy jest możliwy do edycji poprzez zakładkę "Poprawa wniosku". Po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych we wniosku można go wydrukować poprzez zakładkę "Wydruk wniosku zatwierdzonego", następnie podpisać i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego wraz z kompletem załączników.

Po sprawdzeniu wszystkich wprowadzonych danych, które zawarte są w treści dodatkowych dokumentów, należy wydrukować wybrane we wniosku dokumenty, podpisać je z podaniem daty i załączyć do wniosku. Oprócz dokumentów drukowanych z niniejszego systemu należy dołączyć pozostałe dokumenty potwierdzające prawdziwość wprowadzonych danych we wniosku.

Tak skompletowany wniosek, podpisany przez Wnioskodawcę, uzupełniony podpisami w niektórych częściach wniosku przez opiekuna dydaktycznego, ucznia/uczennicę lub rodzica/opiekuna prawnego, a w bloku przedstawiającym roczne dochody rodziny, przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny; należy przesłać (dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie) w  odpowiednio opisanej i zaklejonej kopercie do Urzędu Marszałkowskiego.

Wydrukowany wniosek posiada również Część F do wypełniania przez Członków Komisji Stypendialnej dokonujący oceny Wniosku:

21 blok VIIw


Poprawa wniosku (edycja)

Wypełniony wniosek, zapisany w systemie (nie koniecznie potwierdzony linkiem otrzymanym na e-maila, jednak wskazane jest aby zaraz po zapisaniu i otrzymaniu e-maila z linkiem potwierdzającym dokonać zatwierdzenia wniosku - gdyż tylko zatwierdzone są możliwe do wydrukowania) jest możliwy do edycji (poprawy) poprzez zakładkę znajdującą się w "Menu Wnioskodawcy" - > "Poprawa wniosku". Po wybraniu tej zakładki zostaną wylistowane wszystkie dotychczas zapisane w systemie wnioski przez danego użytkownika w następujący sposób:

22 edycja

Aby przejść do edycji należy wybrać ostatnią ikonkę w linii danego wniosku, która dodatkowo posiada dymek z informacją "Edytuj" (jak zostało pokazane na powyższym rysunku). Obok tej ikonki znajduje się druga, przy pomocy której można przeglądnąć dane we wniosku, a na końcu strony przeglądania wniosku również znajduje się zakładka z której możemy przejść do edycji wniosku (Edytuj):

23 edycja podglad

Po wybraniu ikonki "Edytuj" przechodzimy do strony w której możemy dokonać zmian na wprowadzonych danych we wszystkich polach jakie były dostępne podczas wypełniania formularza wniosku.

Uwaga! Poprawianie wniosku należy dokonywać w sposób przemyślany, gdyż dostępne są również takie pola, które mogą nie dotyczyć np. dane adresowe do korespondencji - wtedy gdy wybraliśmy adres zamieszkania taki sam jak adres do korespondencji.

Wygląd strony edycji wniosku:

24 edycja

Podczas dokonywania poprawy można skorzystać z "KALKULATORA DOCHODU", który jest dostępny poprzez zakładkę w menu - górnej belce. Kalkulator jest narzędziem udostępnionym wszystkim użytkownikom (nawet i tym niezarejestrowanym,  niezalogowanym) po to, aby każdy potencjalny Wnioskodawca jeszcze przed przestąpieniem do wypełniania wniosku mógł przeanalizować możliwość spełnienia kryterium dochodowego.

Pola, podczas edycji są walidowane (sprawdzane przez system) w taki sam sposób jak podczas wypełniania formularza, dlatego zapisanie wniosku jest możliwe dopiero po poprawnym wprowadzeniu danych zgodnie z niniejszą instrukcją. Pola wypełnione źle są zaznaczane obwódką czerwoną - podobnie ja podczas wypełniania formularza.

Należy zwrócić uwagę, iż zmiana z listy rozwijalnej skutkować może dokonaniem uzupełnień innych pól ja i również usunięciem z pól wcześniej wprowadzonych danych. Np. jeżeli zmienimy pole "Czy dyr. szkoły jest Wnioskodawcą?" z "Nie" na "Tak", należy również usunąć dane dotyczące osoby upoważnionej, tj. następujące dane:

 • Imię Wnioskodawcy: (*)       
 • Nazwisko Wnioskodawcy: (*)          
 • Nazwa, seria i nr dok. tożsamości Wnioskodawcy: (*)      
 • Organ wydający dok. tożsamości Wnioskodawcy:  (*)

Chociaż oznaczone (*) - czyli jako wymagalne, przy wybraniu opcji "Tak" są zbędne i wniosek jest możliwy do zapisania z ich pustą zawartością. Jednak zapisanie wniosku, podczas jego edycji, jest możliwe również bez usuwania tych danych. Dlatego warto po dokonaniu wszystkich zmian dokładnie jeszcze raz sprawdzić wniosek, najlepiej na podlądzie (wybierając zakładkę: Wydruk wniosku zatwierdzonego) przed jego wydrukowaniem - czy, aby nie należy jeszcze dokonać zmian lub poprawek np. czy pola są wypełnione a nie powinny być - gdy są jeszcze błędy należy powrócić do edycji, dokonać zmian, zapisać i dopiero przejść do druku. Czynności dokonywania poprawek i jego zapisywania można wykonywać nieskończoną ilość razy.

Należy zauważyć, że wniosek raz zapisany do systemu nie jest możliwy do usunięcia.

Nie ma to większego znaczenia, gdyż w razie przypadkowego wprowadzenia dodatkowego wniosku będzie on brany pod uwagę dopiero wtedy gdy wpłynie jego wersja papierowa. Każdy zarejestrowany użytkownik systemu możne wprowadzać nieskończoną ilość wniosków (również na tego samego ucznia/uczennicę) - a wydrukować i złożyć tylko wybrane. Stąd poprawa wniosku poprzez jego edycję, może być mniej korzystna (nawet czasowo) niż wprowadzenie drugiego wniosku (na tego samego ucznia/uczennicę) będąc już w posiadaniu  większej ilości danych - gdyż formularz wniosku (pierwszego wprowadzenia) jest najdalej idącym narzędziem, jeśli chodzi o prowadzenie Wnioskodawcy podczas wypełniania wniosku. Najlepiej  więc, jest wypełnić wniosek dopiero wtedy, gdy dysponujemy wszystkimi danymi oraz posiadamy przygotowane w pliku np. ".doc" - opisy dotyczące Indywidualnego Planu Rozwoju ucznia/uczennicy (IPR).


Wydruk wniosku zatwierdzonego

Uwaga! Tylko zatwierdzone wnioski są możliwe do wydrukowania.

Wniosek zatwierdzony jest możliwy do wydrukowania poprzez zakładkę "Menu Wnioskodawcy" -> "Wydruk wniosku zatwierdzonego" znajdujących się w lewej kolumnie serwisu:

25 edycja

Po wybraniu tej zakładki zostaną wylistowane wszystkie dotychczas zapisane przez danego użytkownika wnioski w następujący sposób:

26 edycja

Aby przejść do wydrukowania wniosku należy wybrać zakładkę "Pobierz PDF" - która została wskazana na powyższym rysunku. Poprzez wybranie tej zakładki jest generowany wniosek w postaci pliku PDF z jednoczesnym otwarciem go na ekranie komputera, a poprzez zakładki umieszczone w prawym dolnym ekranie monitora, możliwy do zapisu na dysk lub wydrukowania:

27 edycja


Wydruk dodatkowych dokumentów

Wydruk każdego z dodatkowych dokumentów:

28 edycja

odbywa się w analogiczny sposób jak wydruk wniosku - tj. poprzez zakładkę "Menu Wnioskodawcy" -> "Wydruk dodatkowych dokumentów" i wybieranie z rozwijalnej zakładki odpowiedniego dokumentu -> zostanie wylistowane zestawienia wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wniosków -> a za pomocą linku "Pobierz PDF" jego wydrukowanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją, wiążące decyzje co do sposobu wypełniania wniosku o przyznanie stypendium w generatorze wniosków i dokumentowania przypadków w niej nieopisanych podejmuje Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki.

 

Jeżeli Jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, dokonaj rejestracji wybierając zakładkę "Załóż konto" w wysuwanym w górnej części strony banerze: Logowanie. Po wybraniu zakładki "Załóż konto":

01

 

 

należy wypełnić pola formularza rejestracyjnego:

02

       

Po wypełnieniu pól formularza rejestracyjnego i wybraniu zakładki "Zarejestruj" wyświetli się następujący komunikat:

03

W celu uaktywnienia konta, zgodnie z powyższym komunikatem klikamy w odpowiedni link otrzymanego e-maila:

Sz. P. Jan Kowalski,

Witaj, Dziękujemy za rejestrację na Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2016/2017. Twoje konto zostało już utworzone, ale zanim będzie można z niego korzystać, wymaga uaktywnienia.
W tym celu naciśnij poniższy odnośnik albo skopiuj go i wklej w pasku adresu Twojej przeglądarki:
http://podkarpackie.edu.pl/index.php/component/users/?task=registration.activate&token=84045b137506f34c51a87878a3d5aa7ba954

Po aktywacji będzie możliwe logowanie się na stronie http://podkarpackie.edu.pl/, przy pomocy poniższej nazwy użytkownika i hasła:

Użytkownik: jkowalski
Hasło: *********

Po dokonaniu aktywacji zostaniemy przekierowani do systemu, gdzie możemy się zalogować:

04

Aby wypełnić wniosek o dofinasowanie i dokonać jego elektronicznego przesłania należy być użytkownikiem zalogowanym. Logowania dokonujemy za pomocą górnego baneru "Logowanie" wybierając zakładkę "Zaloguj" po wcześniejszym wpisaniu nazwy użytkownika i hasła.

Beneficjenci