W załączeniu opuplikowany zostaje Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1) wynikający z uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018.

Załączniki:
Pobierz plik (Obowiązek informacyjny.pdf)Obowiązek informacyjny.pdf[ ]580 kB

Przypominany, że każdy stypednysta/ka, który/a otrzymał/a stypendium z projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.6.1, w oparciu o zapisy zawarte w Oświadczeniu Uczestnika Projektu, który stanowił integralną część Wniosku o przyznanie stypendium, ma obowiązek udostępnić w ciągu 4 tygodni i 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych na temat swojego statusu na rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu i uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

Powyższe informacje należy przesłać w ankietach, które zostały wysłane do stypendystów listem poleconym na adres wskazany we Wniosku o przyznanie stypendium, a które stanowią również załączniki do niniejszej informacji:

  1. Ankieta (1) uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w okresie 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie)
    w terminie do 31 lipca br.,
  2. Ankietą (2) uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w ciągu 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie) 
    w terminie do 30 września br.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Uprzejmie informujemy, wszystkie stypendia przyznane 590 Stypendystom/Stypendystkom projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 zostały wypłacone. II transza stypendium została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium w marcu br.

Przypominamy, że:

  • stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) w kwocie 4.000,00 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków oraz realizacji celów, działań i rezultatów zapisanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2018 r.
  • Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium muszą być udokumentowane (dokument powinien: być imienny, zawierać rodzaj zakupu oraz datę i formę zapłaty).
  • Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2018 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty.
  • Sprawozdanie z realizacji IPR, tj. sprawozdanie z realizacji zapisów zawartych w IPR w okresie sprawozdawczym czyli od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie: od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 7 lipca 2018 r. Sprawozdanie powinno zawierać pełną informację dotyczącą realizacji IPR, tj. indywidualną dla każdego ucznia, nad którym sprawuje opiekę Opiekun dydaktyczny, a w przypadku jakichkolwiek zmian w jego realizacji, zmiany te należy uzasadnić. Wzór sprawozdania dostępny jest w zakładce http://podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-2

Informujemy, że stypendium wypłacone w ramach projektu zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 została przekazana w ubiegłym roku, I transza stypendium wysokości 2000 zł  na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium.

Transza II przyznanego stypendium planowana jest do uruchomienia w terminie do końca marca 2018 r. 

Stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) w kwocie 4.000,00 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków oraz realizacji celów, działań i rezultatów zapisanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2018 r. Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium muszą być udokumentowane (dokument powinien: być imienny, zawierać rodzaj zakupu oraz datę i formę zapłaty).

Stypendium wypłacone w ramach projektu zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2018 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty. Sprawozdanie z realizacji IPR, tj. sprawozdanie z realizacji zapisów zawartych w IPR w okresie sprawozdawczym czyli od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie: od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 7 lipca 2018 r. Sprawozdanie powinno zawierać pełną informację dotyczącą realizacji IPR, tj. indywidualną dla każdego ucznia, nad którym sprawuje opiekę Opiekun dydaktyczny, a w przypadku jakichkolwiek zmian w jego realizacji, zmiany te należy uzasadnić.

Kserokopia Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR) została przekazana każdemu/ej stypendyście/stypendystce na etapie podpisywania umów o przyznanie stypendium.