Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017r. zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018.

Dokumentacja zawiera uszczegółowienie zapisów zawartych w uchwale Nr XXXIII/582/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 oraz uchwale Nr XXXIII/584/2017 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

W poszczególnych załącznikach do Regulaminu określono: ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium, Regulamin pracy Komisji Stypendialnej, kartę oceny formalnej wniosku, którą posłużą się pracownicy dokonujący oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium, wzór umowy o przekazywanie stypendium, wzór sprawozdania z realizacji IPR oraz wykaz załączników do wniosku o przyznanie stypendium.

Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania