Przypominany, że każdy stypednysta/ka, który/a otrzymał/a stypendium z projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.6.1, w oparciu o zapisy zawarte w Oświadczeniu Uczestnika Projektu, który stanowił integralną część Wniosku o przyznanie stypendium, ma obowiązek udostępnić w ciągu 4 tygodni i 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych na temat swojego statusu na rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu i uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

Powyższe informacje należy przesłać w ankietach, które zostały wysłane do stypendystów listem poleconym na adres wskazany we Wniosku o przyznanie stypendium, a które stanowią również załączniki do niniejszej informacji:

  1. Ankieta (1) uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w okresie 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie)
    w terminie do 31 lipca br.,
  2. Ankietą (2) uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w ciągu 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie) 
    w terminie do 30 września br.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu,
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.