Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 369/7765/17 zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów gimnazjalnych  i liceów ogólnokształcących w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Stypendium zostało przyznane 230 uczniom/uczennicom gimnazjów (pozycje od 1 do 230 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 369/7765/17) oraz 360 uczniom/uczennicom liceów ogólnokształcących (pozycje od 1 do 360 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Nr 369/7765/17).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium. O miejscu i terminie podpisywania umów uczniowie i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani drogą e-mailową.

 

Zakończyła się ocena formalna  wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Uprzejmie informujemy że zgodnie z zapisami § 7  ust. 11 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 9 listopada br. listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych - oddzielenie dla uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym w dniach: 11 – 25.09.2017 r.

Wnioski ujęte na listach wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w obu naborach, tj. 23.06.2017r.  – 10.07.2017 r. oraz 11 – 25.09.2017 r. zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest na koniec listopada br.

 

Uprzejmie informujemy że zgodnie z zapisami § 7  ust. 11 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 zostały sporządzone listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych - oddzielenie dla uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym w dniach: 23.06 - 10.07.2017 r.

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium ze środków unijnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 8 sierpnia 2017 r.  podjął Uchwałę Nr 328/7049/17 zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektów Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018. 

Szczegółowe informacje na temat terminów i sposobów składania wniosków stypendialnych zawarty został w poniższym ogłoszeniu o naborze wniosków.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

  • od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
  • od 11 do 25 września 2017 r. – uczniowie/uczennice klas pierwszych, drugich i trzecich liceów ogólnokształcących oraz uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.