Zakończył się trwający od 23 czerwca do 10 lipca 2017 r.br. nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór, wpłynęło 475 wniosków stypendialnych. Zgodnie Uchwałą Nr 312/6569/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2017 r. wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Natomiast pozostałe wnioski oceniane będą formalnie pod kątem spełnienia przez uczniów/uczennice ubiegających/e się o stypendium warunków określonych w § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów oraz pod kątem kompletności wniosku i wymaganych załączników. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku, na podstawie dołączonej dokumentacji, Beneficjent Systemowy może dokonać poprawy wniosku lub wezwać Wnioskodawcę do jednokrotnego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach oceny formalnej, przeprowadzona zostanie również weryfikacja prawidłowości informacji zawartych we wnioskach stypendialnych na temat sytuacji materialnej ucznia/uczennicy w 2016 r. Weryfikacji poddanych zostanie co najmniej 10% złożonych wniosków, tj. ok. 48 wniosków wybranych losowo spośród wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru. O wyborze wniosków, które podlegać będą weryfikacji i dokumentach wymaganych przez Beneficjenta Systemowego Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Po zakończeniu oceny formalnej sporządzona zostanie lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych. Zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta Systemowego listy wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.