Informujemy, że w dniach 8-15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 356/7565/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. mającej na celu przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym w liczbie 446 wniosków.

Członkowie Komisji Stypendialnej (Eksperci) oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów, zatwierdzonego Uchwałą Nr 308/6234/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2017 r.

W wyniku obrad Komisji sporządzono listę rankingową wniosków ułożonych według uzyskanej punktacji w kolejności malejącej.

Lista rankingowa została zatwierdzona Uchwałą Nr 369/7766/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 22 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 385 stypendiów.

Oznacza to, że stypendium w kwocie 4 000,00 zł przyznane zostało uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach listy od 1 do 385 (uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach od 386 do 446 stypendium nie zostało przyznane).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.

O miejscu i terminie podpisania umów uczniowie/uczennice i ich opiekunowie prawni zostaną powiadomieni drogą e-mailową.