Informujemy, że 21 marca br. została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Przypominamy również, że Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.:

  • wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR),
  • zrealizować założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty.

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 30 czerwca do 7 lipca 2018 r.