Informujemy, że w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest ocena efektów udzielonego wsparcia stypendialnego, w tym m.in. stopień poszerzenia wiedzy przez stypendystów/stypendystki, ich motywacja, chęć do nauki, ogólna samoocena, czy wybór kolejnego etapu edukacji.

W tym celu w maju br. została przesłana do szkół ankieta ewaluacyjna dla stypendystów/stypendystek z prośbą o jej wypełnienie i złożenie wraz ze sprawozdaniami z realizacji IPR. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

W związku z powyższym Stypendyści/Stypendystki, którzy dotychczas nie złożyli takiej ankiety proszeni są o jej wypełnienie i odesłanie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów