Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabór wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic szkół zawodowych) prowadzony będzie w terminie od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017r. zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018.

Dokumentacja zawiera uszczegółowienie zapisów zawartych w uchwale Nr XXXIII/583/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 oraz uchwale Nr XXXIII/585/2017 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

W poszczególnych załącznikach do Regulaminu określono: ramowy wzór wniosku
o przyznanie stypendium, Regulamin pracy Komisji Stypendialnej, kartę oceny formalnej wniosku, którą posłużą się pracownicy dokonujący oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium, wzór umowy
o przekazywanie stypendium, wzór sprawozdania z realizacji IPR oraz wykaz załączników do wniosku o przyznanie stypendium.

Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania