W załączeniu opuplikowany zostaje Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1) wynikający z uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
Pobierz plik (Przetwarzanie danych osobowych.pdf)Przetwarzanie danych osobowych.pdf[ ]532 kB

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2018 r. Stypendyści i Stypendystki zakończyli udziału w projekcie Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Jednocześnie przypominamy Stypendystom i Stypendystkom o obowiązku udostępnienia w ciągu 4 tygodni i 3 miesięcy danych dotyczących ich statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

Powyższe informacje należy podać na formularzach, które zostały przesłane w lipcu br. na adresy zamieszkania stypendystów/stypendystek podane we wnioskach o przyznanie stypendium:

  1. Oświadczenie nr 1 uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) w terminie do 27 lipca br.,
  2. Oświadczenie nr 2 uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie (sytuacja uczestnika w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie) w terminie do 28 września br.

Wypełnione oświadczenia należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów.

Informujemy, że w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest ocena efektów udzielonego wsparcia stypendialnego, w tym m.in. stopień poszerzenia wiedzy przez stypendystów/stypendystki, ich motywacja, chęć do nauki, ogólna samoocena, czy wybór kolejnego etapu edukacji.

W tym celu w maju br. została przesłana do szkół ankieta ewaluacyjna dla stypendystów/stypendystek z prośbą o jej wypełnienie i złożenie wraz ze sprawozdaniami z realizacji IPR. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

W związku z powyższym Stypendyści/Stypendystki, którzy dotychczas nie złożyli takiej ankiety proszeni są o jej wypełnienie i odesłanie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Informujemy, że 21 marca br. została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Przypominamy również, że Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.:

  • wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR),
  • zrealizować założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty.

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 30 czerwca do 7 lipca 2018 r.