Informujemy, że w ubiegłym roku została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 I transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do końca marca 2018 r.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR).

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium winny być udokumentowane. Prawidłowy dowód zakupu winien umożliwić przede wszystkim stwierdzenie:

  • na rzecz, kogo został poniesiony wydatek (tj. winien być to dokument imienny, najlepiej wystawiony na ucznia/uczennicę, któremu/ej przyznane zostało stypendium lub rodzica/opiekuna prawnego będącego stroną zawartej umowy, w przypadku niepełnoletnich stypendystów/tek),
  • jakiego rodzaju był to zakup,
  • datę i formę zapłaty.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2018 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty.

Uwaga:

Kserokopia Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) została przekazana każdemu uczniowi/uczennicy na etapie podpisywania umowy o przekazanie stypendium.

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 30 czerwca do 7 lipca 2018 r.

Informujemy, że w dniach 8-15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 356/7565/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. mającej na celu przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym w liczbie 446 wniosków.

Członkowie Komisji Stypendialnej (Eksperci) oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów, zatwierdzonego Uchwałą Nr 308/6234/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2017 r.

W wyniku obrad Komisji sporządzono listę rankingową wniosków ułożonych według uzyskanej punktacji w kolejności malejącej.

Lista rankingowa została zatwierdzona Uchwałą Nr 369/7766/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 22 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 385 stypendiów.

Oznacza to, że stypendium w kwocie 4 000,00 zł przyznane zostało uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach listy od 1 do 385 (uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach od 386 do 446 stypendium nie zostało przyznane).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.

O miejscu i terminie podpisania umów uczniowie/uczennice i ich opiekunowie prawni zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

 

Zakończyła się ocena formalna  wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz odrzuconych z przyczyn formalnych, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 8 listopada br.

Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest do końca listopada br.

Zakończył się trwający od 23 czerwca do 10 lipca 2017 r.br. nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.