Uprzejmie informujemy, że I transza stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium. II transza przyznanego stypendium jest planowana do uruchomienia w terminie do końca marca 2017 r.

Równocześnie informujemy, że stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2016 r. do czerwca 2017 r.) w kwocie 4.000 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków zaplanowanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do dnia 7 lipca 2017 r.