Zakończono nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla klas pierwszych

Zakończył się trwający od 9 do 23 września br. nabór wniosków stypendialnych  dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i liceów ogólnokształcących w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 328 wniosków, w tym 152 dla gimnazjalistów oraz 176 dla licealistów. Obecnie prowadzona jest weryfikacja formalna.

W przypadku stwierdzenia błędów, na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, może zostać dokonana ich korekta. Wnioskodawca może zostać również wezwany do uzupełnienia i/lub poprawy wniosku we wskazanym przez Urząd Marszałkowski terminie.

Zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu  przyznawania stypendiów, w ramach oceny formalnej, przeprowadzona zostanie weryfikacja prawidłowości informacji zawartych we wnioskach stypendialnych w zakresie sytuacji materialnej uczniów i uczennic. Weryfikacji poddane zostaną 32 wnioski wybrane losowo spośród wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru. O wyborze wniosków, które podlegać będą weryfikacji oraz wymaganych dokumentach, Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Po zakończeniu weryfikacji formalnej, sporządzona zostanie lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych. Zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta Systemowego listy, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu. Zakończenie oceny formalnej wniosków planowane jest na przełomie października i listopada 2016 r.