Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przygotowuje się do wypłaty II transzy stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017”. Aktualnie trwa weryfikacja przynależności stypendystów do grupy docelowej określonej w Regulaminie przyznawania stypendium w ramach projektu. W tym celu, do dyrektorów szkół, do których uczęszczają stypendyści/stypendystki projektu, zostały wystosowane stosowne zapytania w tym zakresie.

Powyższe wynika z zapisów § 15 Regulaminu. Zgodnie z zapisami § 15 ust. 2 Regulaminu przerwanie nauki w szkole gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej albo przeniesienie do szkoły zawodowej przez Stypendystę skutkuje zwrotem przyznanego stypendium za ten okres, za który stypendium nie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przerwanie nauki w szkole przez Stypendystę lub przeniesienie do szkoły zawodowej wraz z odsetkami.

II transza stypendium w kwocie 2.000 zł zostanie przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendiów zawartych ze stypendystami/stypendystkami projektu po dokonaniu ww. weryfikacji.