Informujemy, że stypendium wypłacone w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)”.

 

Uprzejmie informujemy, że II transza stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium. Tym samym wszystkie stypendia przyznane 550 stypendystom/stypendystkom w ramach projektu zostały wypłacone.

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przygotowuje się do wypłaty II transzy stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017”. Aktualnie trwa weryfikacja przynależności stypendystów do grupy docelowej określonej w Regulaminie przyznawania stypendium w ramach projektu. W tym celu, do dyrektorów szkół, do których uczęszczają stypendyści/stypendystki projektu, zostały wystosowane stosowne zapytania w tym zakresie.

Uprzejmie informujemy, że I transza stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium. II transza przyznanego stypendium jest planowana do uruchomienia w terminie do końca marca 2017 r. 

Równocześnie informujemy, że stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2016 r. do czerwca 2017 r.) w kwocie 4.000 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków zaplanowanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2017 r. 

Sprawozdanie z realizacji IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do dnia 7 lipca 2017 r.