Zakończył się trwający od 27 czerwca do 11 lipca br. nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ogłoszony nabór wpłynęło 361 wniosków stypendialnych, w tym 216 z gimnazjów i 145 z liceów. Obecnie prowadzona jest weryfikacja formalna tych wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 21 czerwca 2016 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

1) od 27 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2016/2017,
2) od 9 do 23 września 2016 r. - uczniowie/uczennice klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017.

Treść ogłoszenia w załączeniu:

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016r. zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”.

Wzorem lat ubiegłych, Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu realizować będzie projekty stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego. Dotychczasowa realizacja tego rodzaju wsparcia oparta była o zapisy Programów Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Natomiast, w związku z rozpoczęciem kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, podstawą wypłaty stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. W związku z tym, od roku szkolnego 2016/2017 stypendia przyznawane i wypłacane będą na nieco innych, choć zbliżonych, zasadach.