Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wypełnienia (przesłania wersji elektronicznej i wydrukowania) jednego wniosku stypendialnego dla szkolnictwa ogólnego i jednego wniosku dla szkolnictwa zawodowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby wersja zapisana - przesłana elektronicznie była tożsama z wersją wydrukowaną.

Niedopuszczalne jest poprawianie wniosku w tym samym panelu generatora po to, aby sporządzić wniosek stypendialny dla innego ucznia.

Aby wypełnić, wydrukować i złożyć wniosek stypendialny dla innego ucznia należy zarejestrować się ponownie, z tym, że niezbędny jest do tego inny adres e-mailwy, gdyż system nie dopuszcza rejestracji użytkownika z e-mailem który jest już w bazie użytkowników.