INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH/PONADGIMNAZJALNYCH
W APLIKACJI INFORMATYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PROGRAM STYPENDIALNY
DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W niniejszej instrukcji zostały użyte następujące skróty:

  1. Generator wniosków – aplikacja informatyczna za pomocą której wypełnia się wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych
    w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
    z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” dostępna poprzez stronę internetową www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakładka Stypendia dla uczniów-Poddziałanie 9.1.3 PO KL/Rok szkolny 2014/2015/Generator,
  2. BS - Beneficjent Systemowy tj. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – instytucja realizująca w trybie systemowym projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
    z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”,
  3. Regulamin przyznawania stypendiów – regulamin dla projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” zatwierdzony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLVIII/984/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.
  4. Uczeń/uczennica – uczeń/uczennica szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej, dla którego/której wypełniany będzie wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”

Podczas uzupełniania formularza wniosku pola oznaczone (*) „gwiazdką” są obowiązkowe do uzupełnienia


Aby przystąpić do wypełnienia wniosku i dokonać jego elektronicznego przesłania należy najpierw się zarejestrować w systemie (zgodnie z Instrukcją założenia konta) i być zalogowanym użytkownikiem. Logowania możemy dokonać za pomocą górnego baneru "Login":

 

1

Po zalogowaniu użytkownikowi zostają udostępnione dodatkowe zakładki (w górnej belce): "Wypełnij wniosek" i "Formularz zgłaszania uwag", oraz dodatkowe "Menu Wnioskodawcy" z zakładkami "Poprawa wniosku", "Wydruk wniosku zatwierdzonego", "Wydruk dodatkowych dokumentów", "Profil użytkownika", "Kontakt z administratorem" - który również dostępny jest za pośrednictwem zakładki umieszczonej w stopce serwisu. Widok zakładek oraz Menu Wnioskodawcy:

2   3

Bez wypełnienia żadnego wniosku i zapisania go w bazie nie można skorzystać z zakładek takich jak "Poprawa wniosku", Wydruk wniosku zatwierdzonego" czy "Wydruk dodatkowych dokumentów". Dlatego w pierwszej kolejności należy skorzystać z zakładki w górnej belce "Wypełnij wniosek". Po wybraniu tej zakładki przejdziemy do wypełniania wniosku. Wypełnianie wniosku jest podzielone na bloki (strony). Aby przejść do kolejnej strony musimy wypełnić obowiązkowo 1 stronę formularza, po kolejnych można poruszać się swobodnie - bez ich wypełniania, wykorzystując dolną nawigację: Następna, Poprzednia - wszystkie pola oznaczone (*) „gwiazdką”  są wymagalne i przed dokonaniem zapisania wniosku do bazy poprzez zakładkę na ostatniej stronie "Zapisz" należy je uzupełnić odpowiednimi danymi. 

Ważne: Wymagane jest poprawne wypełnianie pól, gdyż niektóre z nich są sprawdzane przez system np. PESEL, Nr konta bankowego, nr tel. itd.

Wniosek na każdej stronie powinien być wypełniany wg podanej na niej kolejności, ze względu na występowanie wielu pól wyboru, powodujących odsłonięcie lub ukrycie niektórych z nich, np. wybranie opcji "Nie" w pytaniu na pierwszej stronie formularza:Czy dyrektor szkoły jest Wnioskodawcą? spowoduje odsłonięcie czterech dodatkowych pól do uzupełnienie, tj. danych dotyczących osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły do występowania w roli Wnioskodawcy - które z kolei będą wykorzystane do wydrukowania z systemu odpowiedniego upoważnienia, podpisania go przez dyrektora szkoły oraz załączenia w formie papierowej jako załącznika do wniosku.

Uwaga! Podczas wypełniania formularza wniosku dostępny jest wycinek niniejszej instrukcji(poprzez jednosekundowe zatrzymanie myszki nad polem) będący wskazówką do danego pola w postaci dymka z treścią.