Belka logo 1000

Załącznik
do Uchwały Nr 188 / 3857 /16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów
szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół zawodowych) w ramach projektu
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne.

Terminy naboru wniosków 1:

Nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

  1. od 27 czerwca 2016 r.  do 11 lipca 2016 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2016/2017,
  2. od 9 do 23 września 2016 r. - uczniowie/uczennice klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017,

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium wypełnione za pomocą udostępnionej aplikacji informatycznej wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu, tj.

w poniedziałek do 730 – 1800,
wtorek - piątek od 730 – 1530

lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.) wysyłając na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów w aplikacji informatycznej (tzw. generator wniosków) dostępnej na stronie internetowej:

www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, zakładka Stypendia unijne dla uczniów -> Szkolnictwo ogólne -> start, lub

www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo ogólne

Wersję papierową (wydrukowaną z własnoręcznymi podpisami) wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami dla każdego ucznia/uczennicy należy składać w  zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

[pieczątka szkoły]                                                             

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIA/UCZENNICY

[IMIĘ I NAZWISKO]

W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE STYPENDIALNE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE – ROK SZKOLNY 2016/2017

DEPARTAMENT  EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, zakładka Stypendia unijne dla uczniów- ® Szkolnictwo ogólne ® start lub

www.podkarpackie.edu.pl ® Szkolnictwo ogólne

Informacje dodatkowe:

1. Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i przynajmniej jedno z kryterium dodatkowego:

1) kryteria obowiązkowe:

a) złożenie wniosku,
b) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c) nie uzyskiwanie w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
d) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
e) średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,,
f) dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2015), nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. 
g) osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

- co najmniej 170% łącznie z części pierwszej i drugiej sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 co najmniej 34 punkty (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),

- co najmniej 170% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 170% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,

h) opracowany Indywidualny Plan Rozwoju, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

2) kryteria dodatkowe:

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne 2  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,

b) inne osiągnięcia edukacyjne 3  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia unijne dla uczniów -> Szkolnictwo ogólne, lub www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo ogólne

Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu ul. Lisa Kuli 13, pokój nr 24, telefon: (17) 747 59 40, (17) 747 59 30, (17) 747 59 41, (17) 747 59 42, (17) 747 59 43, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


[1] Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie może wydłużyć termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w przypadku, gdy wystąpią problemy techniczne po stronie instytucji przeprowadzającej nabór wniosków stypendialnych, powodujące przerwę w poprawnym działaniu aplikacji informatycznej, za pomocą której wypełniane będą wnioski.

[2] Szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki – uzyskane w ciągu trzech lat szkolnych – bezpośrednio poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium – wysokie  wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach z ww. przedmiotów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:
- uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju;
- uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu, olimpiady lub turnieju.

[3] Inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki - osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium w zakresie ww. przedmiotów.