belka stypendia WUP

Załącznik
do Uchwały Nr 312/6569/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 czerwca 2017 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Terminy naboru wniosków:

Nabory wniosków o przyznanie stypendium  rozpoczyna się 23 czerwca 2017 r. i kończy 10 lipca 2017 r.[1]

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium w wersji wypełnionej (wydrukowanej z własnoręcznymi podpisami) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • w poniedziałek do 730 – 1800,
 • wtorek - piątek od 730 – 1530

lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.) wysyłając na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów w aplikacji informatycznej (tzw. generator wniosków) dostępnej na stronie internetowej:

www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, zakładka Stypendia unijne dla uczniów -> Szkolnictwo zawodowe-> start, lub

www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo zawodowe

Wersję papierową (wydrukowaną z własnoręcznymi podpisami) wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami dla każdego ucznia/uczennicy należy składać w  zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

[pieczątka szkoły]                                                             

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIA/UCZENNICY

[IMIĘ I NAZWISKO]

W RAMACH PROJEKTU Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018

DEPARTAMENT  EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

Informacje dodatkowe:

1. Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

1) kryteria obowiązkowe:

 1. pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej,
 2. złożenie wniosku,
 3. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie
  do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 4. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 5. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,30 obliczona
  w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 6. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych (w przypadku braku trzech przedmiotów zawodowych na świadectwie - z 2 przedmiotów zawodowych
  i 1 przedmiotu „ogólnego” powiązanego z zawodem[2] realizowanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku gdy na świadectwie znalazłby się tylko 1 przedmiot zawodowy – średnia ocen dotyczy: 1 przedmiotu zawodowego i dwóch przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem realizowanych na poziomie rozszerzonym) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne
  z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 7. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2016), nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2016 poz.1518 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.,
 8. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

2)  kryteria dodatkowe:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne[3] w zakresie przedmiotów zawodowych
  lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne[4] w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych  z zawodem.

Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia unijne dla uczniów
-> Szkolnictwo zawodowe, lub www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo zawodowe.

Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 13, pokój nr 25,27, telefon: (17) 747 59 51, (17) 747 59 30, (17) 747 59 41, (17) 747 59 52, (17) 747 59 35, (17) 747 59 40 adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


[1] Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie może wydłużyć termin naboru wniosków o przyznanie stypendium, w przypadku, gdy wystąpią problemy techniczne po stronie instytucji przeprowadzającej nabór wniosków stypendialnych, powodujące przerwę w poprawnym działaniu aplikacji informatycznej, za pomocą której wypełniane będą wnioski.

[2] Przedmiot „ogólny” powiązany z zawodem – w zależności od typu szkoły jest to w szczególności: matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, zajęcia komputerowe, informatyka lub technologia informacyjna, języki obce.

[3] szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem – uzyskane w ciągu trzech lat szkolnych – bezpośrednio poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium – wysokie  wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach z ww. przedmiotów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:

- uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju,

- uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu olimpiady lub turnieju.

[4] inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem – osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium  w zakresie ww. przedmiotów.