Projekt „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018, realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.  Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół zawodowych.

Cel projektu: Projekt ma na celu indywidualizację procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne  uczniów, w tym osób niepełnosprawnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. Uczniowie ci osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych realizowanego projektu i ma się realizować głównie w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności czy umiejętności pracy zespołowej. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego (IPR), które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju uczniów i uczennic i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.  W pomaganiu w rozwoju zdolności i motywowaniu do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będą odgrywały również środki finansowe w postaci stypendium, które będą mogły być przeznaczone m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 590 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c dla każdego stypendysty i stypendystki.

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 2 537 000,00 zł,

w tym:

  • Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny (85%): 2 156 450,00 zł,
  • Budżet Państwa (10%): 253 700,00 zł,