Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017

29 lutego 2016 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
w roku szkolnym 2016/2017. Zgodnie z decyzją Sejmiku o stypendia będą mogli się ubiegać uczniowie/uczennice, którzy/które spełnią wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Kryteria obowiązkowe to:

  1. pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej,
  2. złożenie wniosku,
  3. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
  4. nie uzyskiwanie w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
  5. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,30 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
  6. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych (w przypadku braku trzech przedmiotów zawodowych na świadectwie - z 2 przedmiotów zawodowych i 1 przedmiotu „ogólnego” powiązanego z zawodem realizowanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku gdy na świadectwie znalazłby się tylko 1 przedmiot zawodowy – średnia ocen dotyczy: 1 przedmiotu zawodowego i dwóch przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem realizowanych na poziomie rozszerzonym) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
  7. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2015), nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz.114 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.,
  8. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

Kryteria dodatkowe:

  1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem,
  2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych  z zawodem.

W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa, odbyły się spotkania informacyjne z przedstawicielami ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, na których przedstawiono założenia i cele projektu, prowadzone są również prace nad generatorem wniosków, w którym będą wypełniane wnioski o przyznanie stypendium.