Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do uczących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych uczniów, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Cel projektu: Projekt ma na celu indywidualizację procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. grupy 350 ucz., w tym osób niepełnosprawnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu zakłada się przyznanie stypendium na okres 10 miesięcy (od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c każdemu stypendyście/stypendystce. Równocześnie realizowane będzie wsparcie rozwoju edukacyjnego stypendystów/stypendystek przez wyznaczonych opiekunów dydaktycznych, tj. nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, w zakresie realizacji opracowanych w złożonych wnioskach o przyznanie stypendium, Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego tych uczniów/uczennic. Zakłada się, że udzielone wsparcie procentować będzie w przyszłości dobrze przygotowaną kadrą pracowniczą oraz przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP dla Działania 9.6 tj. wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych celów będą opracowane we wnioskach o przyznanie stypendium a następnie zrealizowane Indywidualne Plany Rozwoju.

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 1.540.000,00 zł,

w tym:

  • Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny (85%): 1.309.000,00 zł,
  • Budżet Państwa (5%): 77.000,00 zł,
  • Samorząd Województwa Podkarpackiego (10%): 154.000,00 zł.