Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017

29 lutego 2016 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2016/2017. Zgodnie z decyzją Sejmiku o stypendia będą mogli się ubiegać uczniowie, którzy spełnią wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Kryteria obowiązkowe to:

 1. złożenie wniosku,
 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. nie uzyskiwanie w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 4. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 5. średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 6. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.,
 7. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:
 • co najmniej 170% łącznie z części pierwszej i drugiej sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 co najmniej 34 punkty (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),
 • co najmniej 170% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 170% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,
 1. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj.  zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017,

Kryteria dodatkowe to:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa trwają również spotkania informacyjne, z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i liceów na których przedstawiane są założenia i cele projektu oraz są prowadzone prace nad generatorem wniosków, w którym będą wypełniane wnioski o przyznanie stypendium.