Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

Cel projektu: Projekt ma na celu indywidualizację. procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. grupy 550 ucz., w tym osób niepełnosprawnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych zmierzające do wzrostu tych kompetencji.

Zakłada się objęcie wsparciem stypendialnym 550 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c każdemu stypendyście/stypendystce. Równocześnie realizowane jest wsparcie rozwoju edukacyjnego stypendystów/stypendystek przez wyznaczonych opiekunów dydaktycznych, tj. nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych w zakresie realizacji opracowanych w złożonych wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego tych uczniów/uczennic.

Jednym z celów szczegółowych Poddziałania jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego też w ramach projektu dla uczniów/uczennic opracowane zostały Indywidualne Programy ich edukacyjnego rozwoju. Uczniowie/uczennice objęci są opieką dydaktyczną przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych wspierających ich w uzyskiwaniu jeszcze lepszych wyników w nauce, a także podnoszeniu ich kompetencji kluczowych. Dzięki dodatkowym środkom finansowym w postaci stypendium, uczniowie/uczennice mogą zakupić niezbędne materiały edukacyjne, które pomogą w rozwijaniu ich zdolności i motywowaniu do podnoszenia swoich kompetencji.

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 2.365.000,00 zł,

w tym:

  • Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny (85%): 2.010.250,00 zł,
  • Budżet Państwa (10%): 236.500,00 zł,
  • Samorząd Województwa Podkarpackiego (5%): 118.250,00 zł.