Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017

29 lutego 2016 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2016/2017. Zgodnie z decyzją Sejmiku o stypendia będą mogli się ubiegać uczniowie, którzy spełnią wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.