Zakończył się trwający od 10 do 28 września 2018 r. nabór wniosków stypendialnych do projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 508 wniosków stypendialnych. Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej sporządzone zostaną listy wniosków pozytywnie ocenionych i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych, oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, której dokona komisja stypendialna. Przewiduje się, że procedura oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) zakończy się na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Uwaga: Ocenę formalną wniosków planuje się zakończyć w pierwszej połowie listopada br.
W związku z tym, że wysoce prawdopodobne jest, że część wniosków wymagać będzie poprawy/uzupełnienia prosimy Wnioskodawców o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej szkoły, za pośrednictwem której przekazywana będzie informacja o konieczności dokonania poprawy/uzupełnienia wniosku.