W wyniku oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 489 wniosków, w tym: 371 wniosków dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i 118 wniosków dla uczniów/uczennic gimnazjów. Odrzuconych zostało 19 wniosków, w tym: w tym: 18 wniosków dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i 1 wniosek dla uczennicy szkoły podstawowej. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i oddzielnie dla uczniów/uczennic gimnazjum zostały zatwierdzone w dniu 14 listopada 2018 r.

Wnioski znajdujące się na listach wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym podlegały ocenie merytorycznej, którą przeprowadziła powołana Uchwałą Nr 492/10 394/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2018 r. Komisja stypendialna

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium odbyła się w dniach od 14 do 23 listopada br.

Członkowie Komisji stypendialnej oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019.

W wyniku obrad Komisji sporządzono dwie listy rankingowe wniosków, oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, ułożone według uzyskanej punktacji z oceny merytorycznej, w kolejności malejącej.

Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 3/52/18 z dnia 27 listopada 2018 r.

Stypendium w kwocie po 4 000,00 zł przyznane zostało 80 uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych znajdującym się na pozycjach od 1 do 80 listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”320 uczniom/uczennicom szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne znajdującym się na pozycjach od 1 do 320 listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.

O miejscu i terminie podpisania umów Stypendyści/Stypendystki powiadomieni/ powiadomione zostaną w najbliższych dniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o sprawdzanie swojej poczty.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 3/52/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”,
  • lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych
    i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”,
  • lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”.