Zgodnie z zapisami § 15 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl została udostępniona Ankieta monitorująca postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankietę należy wypełnić na tym koncie, na którym wypełniony został wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wypełnienie ankiety, na podstawie danych z wniosku o przyznanie stypendium, możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Ankietę należy wypełnić i wysłać w serwisie internetowym, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Dyrektor szkoły, Wnioskodawca – jeśli nie jest Dyrektorem szkoły, oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu), pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium. Ankieta musi zostać wypełniona i złożona dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 747 59 52, 17 747 59 43.

Adres do doręczeń:

listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów