Informujemy, że w grudniu 2018 roku została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019  I transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do końca marca 2019 r.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR).

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium winny być udokumentowane. Prawidłowy dowód zakupu winien umożliwić przede wszystkim stwierdzenie:

  • na rzecz, kogo został poniesiony wydatek (tj. winien być to dokument imienny, najlepiej wystawiony na ucznia/uczennicę, któremu/ej przyznane zostało stypendium lub, w przypadku niepełnoletnich stypendystów/tek, rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego stypendystę/tkę w zawartej umowie),
  • jakiego rodzaju był to zakup,
  • datę i formę zapłaty.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2019 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania.

Uwaga:

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 1 do 8 lipca 2019 r.

 

W wyniku oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 489 wniosków, w tym: 371 wniosków dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i 118 wniosków dla uczniów/uczennic gimnazjów. Odrzuconych zostało 19 wniosków, w tym: w tym: 18 wniosków dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i 1 wniosek dla uczennicy szkoły podstawowej. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i oddzielnie dla uczniów/uczennic gimnazjum zostały zatwierdzone w dniu 14 listopada 2018 r.

Zakończył się trwający od 10 do 28 września 2018 r. nabór wniosków stypendialnych do projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 508 wniosków stypendialnych. Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej sporządzone zostaną listy wniosków pozytywnie ocenionych i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych, oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, której dokona komisja stypendialna. Przewiduje się, że procedura oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) zakończy się na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Uwaga: Ocenę formalną wniosków planuje się zakończyć w pierwszej połowie listopada br.
W związku z tym, że wysoce prawdopodobne jest, że część wniosków wymagać będzie poprawy/uzupełnienia prosimy Wnioskodawców o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej szkoły, za pośrednictwem której przekazywana będzie informacja o konieczności dokonania poprawy/uzupełnienia wniosku. 

Uwaga!

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku (załączników) w formacie pdf (brak logotypów) należy go wydrukować z ekranu podglądu wniosku (załączników) wybierając zakładkę „Drukuj” z menu przeglądarki internetowej. Tak wydrukowany wniosek z załącznikami (zawierający logotypy) po podpisaniu należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.