Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Nauki i Sportu zmienił swoją siedzibę i obecnie znajduje się przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Zmianie uległy również numery telefonów do pracowników Oddziału Nauki i projektów unijnych. Informacje dla uczniów Projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2018/2019” można uzyskać pod tel.: 17 743 30 70, 17 743 30 58, 17 743 30 69.

Zgodnie z zapisami § 17 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018-2019” w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl zostało udostępnione Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) w ramach projektu.

Sprawozdanie z realizacji IPR przygotowuje Wnioskodawca, we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą/Stypendystką i/lub jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym, po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Wypełnienie sprawozdania możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Sprawozdanie należy wypełnić i wysłać w serwisie internetowym, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły oraz Opiekun dydaktyczny).

Wersję papierową sprawozdania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca br. Sprawozdanie musi zostać wypełnione i złożone dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie. Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem sprawozdania, prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, nr tel. 17 743 30 70, 17 743 30 58.

Adres do doręczeń:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Mając na uwadze zapisy § 17 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe dotyczące przekazywania przez Wnioskodawcę informacji o postępach w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju przez Stypendyst(ów/ki), uprzejmie informuję, że w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl została zamieszczona Ankieta monitorująca postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankietę należy wypełnić na tym koncie, na którym wypełniony został wniosek o przyznanie stypendium złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wypełnienie ankiety, na podstawie danych z wniosku o przyznanie stypendium, możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Ankietę należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem serwisu internetowego, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych(Dyrektor szkoły, Wnioskodawca – jeśli nie jest Dyrektorem szkoły oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu), pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium. Ankieta musi zostać wypełniona i złożona dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 747 59 50,

Adres do doręczeń:

listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Informujemy, że w grudniu 2018 roku została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 I transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do końca marca 2019 r.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR).

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium winny być udokumentowane. Prawidłowy dowód zakupu winien umożliwić przede wszystkim stwierdzenie:

  • na rzecz, kogo został poniesiony wydatek (tj. winien być to dokument imienny, najlepiej wystawiony na ucznia/uczennicę, któremu/ej przyznane zostało stypendium lub, w przypadku niepełnoletnich stypendystów/tek, rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego stypendystę/tkę w zawartej umowie),
  • jakiego rodzaju był to zakup,
  • datę i formę zapłaty.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2019 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania.

Uwaga:

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 1 do 8 lipca 2019 r.