W wyniku oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 540 wniosków, w tym: 27 wniosków dla uczniów uczennic/zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia  i 513 wniosków dla uczniów/uczennic techników . Odrzuconych zostało 12 wniosków, w tym: 0 wniosków dla uczniów uczennic/zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia  i 12 wniosków dla uczniów/uczennic techników. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oddzielnie dla uczniów/uczennic  zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i oddzielnie dla uczniów techników zostały zatwierdzone w dniu 19 listopada 2018 r.

Wnioski znajdujące się na listach wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym podlegały ocenie merytorycznej, którą przeprowadziła powołana uchwałą Nr 495/10 460 /18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2018 r. Komisja stypendialna.

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium odbyła się w dniach od 19 do 23 listopada br.

Członkowie Komisji stypendialnej oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019.

W wyniku obrad Komisji sporządzono dwie listy rankingowe wniosków oddzielnie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i oddzielnie dla uczniów techników, ułożonych według uzyskanej punktacji w kolejności malejącej.

Listy rankingowe zostały zatwierdzone uchwałą Nr 3/53/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 27 listopada 2018 r.

Stypendium w kwocie po 4 000,00 zł przyznane zostało 27 uczniom/uczennicom zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia znajdującym się na pozycjach od 1 do 27 listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych i stopnia w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019363 uczniom/uczennicom techników znajdującym się na pozycjach od 1 do 363 listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów techników w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.

O miejscu i terminie podpisania umów Stypendyści/Stypendystki powiadomieni/powiadomione zostaną w najbliższych dniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o sprawdzanie swojej poczty.

Do pobrania:

  1. Uchwała nr 3/53/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany liczby/proporcji stypendiów i zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.
  1. Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych i stopnia w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.
  1. Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów techników w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.