Informujemy, że w grudniu 2018 roku została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 I transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do końca marca 2019 r.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR).

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium winny być udokumentowane. Prawidłowy dowód zakupu winien umożliwić przede wszystkim stwierdzenie:

  • na rzecz, kogo został poniesiony wydatek (tj. winien być to dokument imienny, najlepiej wystawiony na ucznia/uczennicę, któremu/ej przyznane zostało stypendium lub, w przypadku niepełnoletnich stypendystów/tek, rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego stypendystę/tkę w zawartej umowie),
  • jakiego rodzaju był to zakup,
  • datę i formę zapłaty.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2019 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania.

Uwaga:

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 1 do 8 lipca 2019 r.