Przed dyrektorem szkoły, który w projekcie stypendialnym pełni funkcję Wnioskodawcy postawione zostały zadania, którym musi sprostać, aby skutecznie ubiegać się o przyznanie stypendium dla swoich uczniów i uczennic. W związku z tym, przekazujemy Państwu Wnioskodawcom istotne informacje, które mogą okazać się pomocne przy realizacji procesu dotyczącego wypełnienia i złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

Główne etapy dotyczące procesu wypełnienia i złożenia wniosku o przyznanie stypendium to:

1)    założenie konta w serwisie internetowym dostępnym pod adresem podkarpackie.edu.pl (jedno konto, na którym wypełniane są wszystkie wnioski dla uczniów danej szkoły),
2)    pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą (rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów, uczniów i nauczycieli) i zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium,
3)    wypełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą o sposobie przetwarzania tych danych,
4)    pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia wniosku (zakres danych określony w ramowym wzorze wniosku),
5)    wypełnienie wniosku (we współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz Opiekunem dydaktycznym) zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz instrukcji wypełniania wniosku,
6)    wysłanie (zatwierdzenie) elektronicznej wersji wniosku do Beneficjenta za pośrednictwem serwisu internetowego,
7)    wydruk wniosku, złożenie podpisów (Wnioskodawca, rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, Opiekun dydaktyczny),
8)    złożenie wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) do Beneficjenta w terminie i miejscu określonym w naborze wniosków.

Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie stypendium podpisywany jest przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. Wniosek może zostać podpisany przez jednego rodzica/opiekuna prawnego tylko w prawnie uzasadnionych przypadkach.

W wersji drukowanej wniosku, oprócz podpisów osób upoważnionych nie dokonuje się żadnych innych uzupełnień.

Wnioskodawca (dyrektor szkoły) może upoważnić inną osobę (pracownika tej szkoły) do działania w jego imieniu (imienne upoważnienie lub jego uwierzytelnioną kserokopię dołącza się do wniosku.

Wnioskodawca nie może pełnić roli Opiekuna dydaktycznego w stosunku do tego ucznia, dla którego jest Wnioskodawcą.

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą o sposobie przetwarzania tych danych.