Nie, wydrukowany wniosek należy tylko podpisać i złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie prowadzenia naboru. Wszystkie pytania zawarte w szarych polach z polami wyboru lub miejscem na wpisanie określonych informacji dotyczą oceny formalnej/merytorycznej wniosku i będą wypełniane przez pracowników Urzędu dokonujących oceny formalnej oraz Komisję stypendialną dokonującą oceny merytorycznej.