Należy przejść do edycji wniosku - do części wniosku, której nie widać na podglądzie wydruku i sprawdzić, czy nie zostały tam wpisane znaki specjalne, np. ‘’…..’’ (albo inne znaki, które pozostały w generatorze np. po kopiowaniu). Znaki specjalne należy usunąć/poprawić, a wniosek zapisać i wówczas sprawdzić podgląd wydruku.

Nie, wydrukowany wniosek należy tylko podpisać i złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie prowadzenia naboru. Wszystkie pytania zawarte w szarych polach z polami wyboru lub miejscem na wpisanie określonych informacji dotyczą oceny formalnej/merytorycznej wniosku i będą wypełniane przez pracowników Urzędu dokonujących oceny formalnej oraz Komisję stypendialną dokonującą oceny merytorycznej.

Nie trzeba, odpowiedzialność za potwierdzenie spełnienia kryterium „dochodowego” ponoszą rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica składając podpis pod oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej rodziny ucznia/uczennicy w 2017 r. znajdującym się w części C papierowej wersji wniosku.
Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie ustalają rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica na podstawie stosownych dokumentów. Fakt spełnienia kryterium „dochodowego” potwierdzają rodzice niepełnoletnie(go/j) ucznia/uczennicy lub pełnoletni/a uczeń/uczennica podpisując oświadczenie zawarte w części C papierowej wersji wniosku.
Średni miesięczny dochód netto za 2017 r. na jedną osobę w rodzinie ucznia/uczennicy należy obliczyć zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów. Również w oparciu o te wytyczne należy ustalić skład rodziny ucznia/uczennicy.