Projekt pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych tj., przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych oraz pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Cel projektu realizowany będzie poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. dla grupy 400 uczniów/uczennic, w tym osób z niepełnosprawnością, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych zmierzające do wzrostu tych kompetencji. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych realizowanego projektu i ma się realizować głównie w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności czy umiejętności pracy zespołowej. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego (IPR), które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju uczniów i uczennic i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.  W pomaganiu w rozwoju zdolności i motywowaniu do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będą odgrywały również środki finansowe w postaci stypendium, które będą mogły być przeznaczone m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 400 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w proporcji odpowiednio 20% i 80%). Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c dla każdego stypendysty i stypendystki.

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 920 000,00 zł,

w tym:

  • Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny (85%): 1 632 000,00 zł,
  • Budżet Państwa (10%): 192 000,00 zł
  • Budżet Województwa Podkarpackiego (5%): 96 000,00 zł (10%)