Projekt Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.  Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Cel projektu: Projekt ma na celu indywidualizację procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne  uczniów, w tym osób niepełnosprawnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i osiągających wysokie wyniki z przedmiotów zawodowych. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju edukacyjnego (IPR), które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju uczniów i uczennic i prowadzić do wzrostu wiedzy i umiejętności. Realizacja IPR w połączeniu z udzielonym wsparciem finansowym, procentować będzie dobrze przygotowaną kadrą pracowniczą i przyczyni się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 390 uczniów/uczennic z ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (w proporcjach odpowiednio 20% uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i 80% uczniów techników).

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) w wysokości 400,00 zł/m-c dla każdego stypendysty i stypendystki.

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 872 000,00 zł,

w tym:

  • Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny (85%): 1 591 200,00 zł,
  • Budżet Państwa (5%): 93 600,00 zł,
  • Samorząd Województwa Podkarpackiego (10%): 187 200,00 zł.