Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020 Beneficjent podaje Państwu wzór Ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana do Wnioskodawców na skrzynkę mailową. Następnie należy ją  wypełnić dla każdego/ej Stypendysty/Stypendystki projektu oddzielnie, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Wnioskodawca oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego br. pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 30 58, 17 743 30 70

Adres do doręczeń:

listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów