Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 Beneficjent podaje Państwu wzór Ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana do Wnioskodawców na skrzynkę mailową. Następnie należy ją  wypełnić dla każdego/ej Stypendysty/Stypendystki projektu oddzielnie, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Wnioskodawca oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego br. pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 69, 17 743 30 67, 17 743 31 69

Adres do doręczeń:

listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 338 wniosków. Odrzuconych zostało 19 wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 10 września 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 16 września 2019r. i zakończy 27 września 2019r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Nabór.

19 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr 67/1787/19 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn.  „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” wraz z załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

  1. Ramowy wzór wniosku.
  2. Wytyczne beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.
  3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
  4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.