Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie stypendium:

Sprawy ogólne:

 • nieczytanie „dymków”, w których znajdują się ważne i pomocne informacje dotyczące wypełniania pól we wniosku (wymagania: format danych ws. nr telefonu, nr konta, e-mail, liczby znaków, itp. - podpowiedź jest w „dymku”),
 • niesprawdzanie i niezapisywanie każdej z wypełnionych stron przez okienka SPRAWDŹ STRONĘ i ZAPISZ znajdujące się w lewym dolnym rogu każdej strony,
 • niezaznaczanie każdego z obowiązkowych pól wyboru,
 • wklejanie do wniosku danych skopiowanych z Internetu np. nazw konkursów itp., zawierających różne znaki specjalne, co uniemożliwia poprawne zapisanie wniosku. Dane do wniosku można wcześniej przygotować w edytorze tekstu i skopiować do wniosku,
 • ręczne uzupełnianie wniosku, już po jego wydrukowaniu,
 • wypełnianie części A i szarych pól znajdujących się w pozostałych częściach wydrukowanej wersji wniosku - wypełniane przez Beneficjenta po złożeniu wniosku przez szkołę,
 • drukowanie wniosku z wersji edytowalnej, po zapisaniu i wysłaniu wniosku do Beneficjenta w generatorze, zamiast z PDF. Wniosek należy zapisać w formacie PDF
  i wydrukować, a kopię zachować na swoim komputerze do wykorzystania w ciągu roku szkolnego,
 • brak pieczęci szkoły, podpisów: właściwego Wnioskodawcy, Opiekuna, rodzica, ucznia pełnoletniego, brak daty przy podpisach,
 • niezachowywanie loginu i hasła pozwalającego na dostęp do danych zapisanych we wniosku w trakcie uczestnictwa w projekcie,
 • wniosek i załączniki – winny być tylko zszyte zszywaczem, nie należy ich pakować w koszulki na dokumenty,
 • wniosek winien być wydrukowany w kolorze (znaki graficzne),
 • zaleca się dwustronne drukowanie wniosku i wielostronicowych załączników.

Sprawy szczegółowe:

informacje dotyczące szkoły/ucznia/uczennicy:

 • nieprawidłowa nazwa szkoły – w okienku „pełna nazwa szkoły” Wnioskodawca winien wpisać nazwę szkoły w tym samym brzmieniu we wszystkich wnioskach,
 • nieprawidłowa nazwa powiatu - jeżeli szkoła znajduje się w mieście (na prawach powiatu) Rzeszów lub Krosno lub Przemyśl lub Tarnobrzeg, to wpisujemy w polu powiat odpowiednio: Rzeszów lub Krosno lub Przemyśl lub Tarnobrzeg, a nie powiat rzeszowski, krośnieński, przemyski czy tarnobrzeski,
 • nieprawidłowy nr mieszkania/domu - gdy nr mieszkania/domu nie występuje to nie należy powtarzać numeru domu, tylko w ww. polu wpisać „-„.

Indywidualny Plan Rozwoju (IPR):

Działania, które zamierza podjąć uczeń …:

 • wpisywanie zbyt szczegółowych nazw konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów. Jeżeli nie ma pewności, że one się odbędą w przyszłym roku szkolnym, należy rozważyć podanie nazwy przedmiotu, którego dotyczy konkurs i w którym uczeń planuje wziąć udział,
 • podawanie konkretnych lokat, jakie planuje zając uczeń w danym konkursie/olimpiadzie/turnieju/zawodach – nie należy deklarować uzyskania tytułu laureata/finalisty/1-3 miejsca itp.

Plan wydatków ....

 • wpisywanie całego sugerowanego katalogu. Należy uwzględnić wyłącznie wydatki ściśle związane z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego celu rozwoju edukacyjnego. Wydatki mają być wymienione konkretnie w punktach.

Wydatki wpisane we wniosku, ale niezwiązane z realizacją działań i nieuzasadnione w sprawozdaniu realną potrzebą wynikającą z działań podejmowanych w ramach założonego celu rozwoju edukacyjnego, nie będą kwalifikowalne.

(*Przy zakupie sprzętu niezbędnego do realizacji założonego celu edukacyjnego, warto się zastanowić nad ew. dopisaniem do katalogu wydatków również kosztów przesyłki tego sprzętu).

Kryteria obowiązkowe:

 • wpisywanie ocen z 3 wybranych przedmiotów. Należy wpisać tylko nazwy przedmiotów - dokładnie takie, jakie widnieją na świadectwie szkolnym. Oceny i średnią ocen wpisuje Komisja Stypendialna.

Kryteria dodatkowe:

Szczególne osiągnięcia / Inne osiągnięcia edukacyjne:

 • nieprawidłowe nazwy konkursów/olimpiad/turniejów/zawodów itp. - należy wpisać nazwę - zgodnie z  uzyskanym zaświadczeniem/dyplomem uczestnictwa dołączonym do wniosku,
 • niewpisywanie roku szkolnego, w którym konkurs/olimpiada/turniej/zawody się odbył/a - należy wpisać zgodnie z uzyskanym zaświadczeniem/dyplomem uczestnictwa dołączonym do wniosku,

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:

 • należy podać prawidłową nazwę osiągnięcia, zgodnie z zapisami na świadectwie szkolnym.

Załączniki do wniosku:

 • brak zaświadczeń/dyplomów potwierdzających udział ucznia/uczennicy w wymienionych we wniosku konkursach/olimpiadach/turniejach/zawodach itp. W przypadku uwzględnienia we wniosku konkursu/olimpiady/turnieju, w którym uczeń wziął udział wymagane jest dołączenie dyplomu dot. uczestnictwa, a w przypadku jego braku wypełnionego i podpisanego zaświadczenia (wzór - dostępny w dokumentach do pobrania).
 • dołączanie do wniosku zaświadczeń/dyplomów, które nie dotyczą regulaminowych lat szkolnych – dokumenty te należy dołączyć tylko z lat szkolnych, o których mowa w Regulaminie,
 • dołączanie do wniosku zaświadczeń/dyplomów, które nie dotyczą przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych, językowych, a w przypadku szkół branżowych i techników: przedmiotów zawodowych i „ogólnych” powiązanych z zawodem - należy dołączyć tylko dokumenty z zakresu przedmiotów, o których mowa w Regulaminie (pozostałe nie będą brane pod uwagę przez Komisję Stypendialną),
 • dołączanie do wniosku dokumentów, które nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem (klauzula: „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, pieczątka imienna, podpis i data).
 • dołączanie do wniosku dokumentów dot. sytuacji materialnej rodziny ucznia/uczennicy, wyciągu z aktu urodzenia, kserokopii legitymacji szkolnej/dowodu osobistego, oryginału świadectwa (wymagana jest tylko kserokopia świadectwa - potw. jak wyżej) itp. – tego rodzaju dokumentów nie należy składać wraz z wnioskiem,
 • brak we wniosku podpisanego przez dyrektora szkoły upoważnienia do pełnienia roli Wnioskodawcy (wzór w generatorze),
 • dołączanie do wniosku zaświadczeń dotyczących udziału ucznia/uczennicy w konkursach/olimpiadach/turniejach/zawodach, które nie zawierają niezbędnych informacji: przedmiot, rok szkolny, etap, tytuł/miejsce. W przypadku braku zaświadczenia od organizatora konkursu itp., w ramach tzw. innych osiągnięć edukacyjnych Beneficjent proponuje skorzystać z udostępnionego WZORU ZAŚWIADCZENIA.