Uprzejmie informujemy, wszystkie stypendia przyznane 590 Stypendystom/Stypendystkom projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 zostały wypłacone. II transza stypendium została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium w marcu br.

Przypominamy, że:

  • stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) w kwocie 4.000,00 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków oraz realizacji celów, działań i rezultatów zapisanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2018 r.
  • Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium muszą być udokumentowane (dokument powinien: być imienny, zawierać rodzaj zakupu oraz datę i formę zapłaty).
  • Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2018 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty.
  • Sprawozdanie z realizacji IPR, tj. sprawozdanie z realizacji zapisów zawartych w IPR w okresie sprawozdawczym czyli od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie: od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 7 lipca 2018 r. Sprawozdanie powinno zawierać pełną informację dotyczącą realizacji IPR, tj. indywidualną dla każdego ucznia, nad którym sprawuje opiekę Opiekun dydaktyczny, a w przypadku jakichkolwiek zmian w jego realizacji, zmiany te należy uzasadnić. Wzór sprawozdania dostępny jest w zakładce http://podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-2

Informujemy, że stypendium wypłacone w ramach projektu zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 została przekazana w ubiegłym roku, I transza stypendium wysokości 2000 zł  na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazywanie stypendium.

Transza II przyznanego stypendium planowana jest do uruchomienia w terminie do końca marca 2018 r. 

Stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy (od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) w kwocie 4.000,00 zł, a ostatnim dniem ponoszenia wydatków oraz realizacji celów, działań i rezultatów zapisanych w IPR jest dzień 30 czerwca 2018 r. Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium muszą być udokumentowane (dokument powinien: być imienny, zawierać rodzaj zakupu oraz datę i formę zapłaty).

Stypendium wypłacone w ramach projektu zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2018 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty. Sprawozdanie z realizacji IPR, tj. sprawozdanie z realizacji zapisów zawartych w IPR w okresie sprawozdawczym czyli od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie: od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 7 lipca 2018 r. Sprawozdanie powinno zawierać pełną informację dotyczącą realizacji IPR, tj. indywidualną dla każdego ucznia, nad którym sprawuje opiekę Opiekun dydaktyczny, a w przypadku jakichkolwiek zmian w jego realizacji, zmiany te należy uzasadnić.

Kserokopia Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR) została przekazana każdemu/ej stypendyście/stypendystce na etapie podpisywania umów o przyznanie stypendium.

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 369/7765/17 zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów gimnazjalnych  i liceów ogólnokształcących w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Stypendium zostało przyznane 230 uczniom/uczennicom gimnazjów (pozycje od 1 do 230 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 369/7765/17) oraz 360 uczniom/uczennicom liceów ogólnokształcących (pozycje od 1 do 360 listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Nr 369/7765/17).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium. O miejscu i terminie podpisywania umów uczniowie i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani drogą e-mailową.

 

Zakończyła się ocena formalna  wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Uprzejmie informujemy że zgodnie z zapisami § 7  ust. 11 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 9 listopada br. listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych - oddzielenie dla uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym w dniach: 11 – 25.09.2017 r.

Wnioski ujęte na listach wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w obu naborach, tj. 23.06.2017r.  – 10.07.2017 r. oraz 11 – 25.09.2017 r. zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest na koniec listopada br.