W wyniku oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 489 wniosków, w tym: 371 wniosków dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i 118 wniosków dla uczniów/uczennic gimnazjów. Odrzuconych zostało 19 wniosków, w tym: w tym: 18 wniosków dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i 1 wniosek dla uczennicy szkoły podstawowej. Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i oddzielnie dla uczniów/uczennic gimnazjum zostały zatwierdzone w dniu 14 listopada 2018 r.

Zakończył się trwający od 10 do 28 września 2018 r. nabór wniosków stypendialnych do projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 508 wniosków stypendialnych. Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej sporządzone zostaną listy wniosków pozytywnie ocenionych i listy wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych, oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, której dokona komisja stypendialna. Przewiduje się, że procedura oceny wniosków (formalnej i merytorycznej) zakończy się na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Uwaga: Ocenę formalną wniosków planuje się zakończyć w pierwszej połowie listopada br.
W związku z tym, że wysoce prawdopodobne jest, że część wniosków wymagać będzie poprawy/uzupełnienia prosimy Wnioskodawców o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej szkoły, za pośrednictwem której przekazywana będzie informacja o konieczności dokonania poprawy/uzupełnienia wniosku. 

Uwaga!

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku (załączników) w formacie pdf (brak logotypów) należy go wydrukować z ekranu podglądu wniosku (załączników) wybierając zakładkę „Drukuj” z menu przeglądarki internetowej. Tak wydrukowany wniosek z załącznikami (zawierający logotypy) po podpisaniu należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium został wydłużony

do 28 września 2018 r.