Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 564 wnioski. Odrzuconych zostało 16 wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2020 r. przyjął Uchwałę Nr 224/4442/20 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów II lub III klas szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Podstawą wypłaty stypendium jest zawarcie umowy o przekazywanie stypendium. Umowa zawierana jest pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystą

Prosimy o pilne wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 2 egz. Umowy o przekazywanie stypendium.

Umowę o przekazywanie stypendium wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu należy:

1) wypełnić

  • w miejscu „Umowa o przekazywanie stypendium Nr …” .. należy wpisać numer Wniosku otrzymany w wiadomości e-mail,
  • w przypadku Stypendysty/Stypendystki pełnoletniego/niej na dzień podpisywania umowy, miejsce „reprezentowanym/reprezentowaną przez” nie uzupełnia się,
  • proszę nie wypełniać pól: daty zawarcia umowy oraz daty na oświadczeniu uczestnika projektu oraz nazwisk osób reprezentujących Województwo Podkarpackie).

2) wydrukować (2 egz.);

3) podpisać umowę i oświadczanie (podpisuje: pełnoletni na dzień podpisania umowy Stypendysta/Stypendystka lub w przypadku osoby niepełnoletniej: Stypendysta/Stypendystka razem z rodzicem/opiekunem prawnym wskazanym we wniosku o przyznanie stypendium),

4) dostarczyć (listownie lub osobiście) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 2 egzemplarze umowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu w terminie do 30 listopada 2020 r. na adresy podane poniżej.

Umowa o przekazywanie stypendium wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu do pobrania: umowa

Nieprzesłanie prawidłowo wypełnionych i podpisanych umów w ww. terminie może spowodować niewypłacenie I transzy stypendium w bieżącym roku!

Adres do doręczeń:

listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu (parter) al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem umowy, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 57, 17 743 32 95, 17 743 31 69.