Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 25 października 2021 r. podjął Uchwałę Nr 324/6457/21 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 27 października 2021 r. o godz. 10:00  i zakończy 10 listopada 2021 r.

Treść informacji znajduje się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Link do narzędzia informatycznego za pomocą którego będą składane wnioski: https://cu.podkarpackie.pl/uslugi/87911

 

Uczeń / rodzic/ opiekun prawny przed wysłaniem wniosku do szkoły powinien upewnić się, czy jego szkoła dokończyła aktywację konta szkoły na portalu.

 


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 311/6214/21 z dnia 14 września 2021 r. określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie.

 

W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

 1. Ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu.
 2. Wytyczne Beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu.
 3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
 4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR w ramach projektu.

 


 

 

Szanowni Państwo,

 

Niebawem ukaże się ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

W tym roku po raz pierwszy wnioski w systemie elektronicznym składane będą z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego dyrektora szkoły. W związku z tym, że podpis kwalifikowany nie jest powszechnie użytkowany przez rodziców i uczniów, wnioski nadal składane będą dwuetapowo: najpierw elektronicznie, następnie papierowo.
W roku bieżącym wniosek stypendialny inicjuje (wypełnia) uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia wraz z Opiekunem dydaktycznym oraz Wnioskodawca (dyrektor szkoły/osoba upoważniona do pełnienia roli Wnioskodawcy).

 

Nabór wniosków krok po kroku:

 1. Uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) rejestruje konto na portalu internetowym (adres zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wniosków), celem utworzenia i wypełnienia wniosku we współpracy z opiekunem dydaktycznym.
 2. Wypełniony wniosek uczeń pełnoletni (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia) wysyła do Wnioskodawcy. (Wnioskodawca – dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza uczeń, dla którego składany jest wniosek). Wnioskodawca może upoważnić inną osobę będącą pracownikiem tej szkoły do działania w imieniu Wnioskodawcy, ale musi ona posiadać podpis kwalifikowany).
 3. Urząd Marszałkowski wyśle e-mail na adres szkoły z informacją o naborze wniosków i hasłem dostępu do portalu, celem aktywacji konta użytkownika (Wnioskodawcy).
 4. Wnioskodawca loguje się do portalu. Na swoim koncie, w wiadomościach wyszukuje wniosek stypendialny wypełniony i otrzymany z konta ucznia pełnoletniego (lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego). Wniosek ma status roboczy, ponieważ Wnioskodawca musi dokończyć jego wypełnianie i wysłać do UMWP.
 5. Wnioskodawca, w porozumieniu z opiekunem dydaktycznym, wypełnia puste we wniosku pola (tj. wpisuje dane opiekuna dydaktycznego) oraz – jeśli uzna za konieczne – poprawia dane wprowadzone przez ucznia, a następnie wysyła go (poprzez portal) do UMWP. Wniosek na tym etapie wymaga podpisu kwalifikowanego dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej.
 6. Elektroniczne złożenie wniosku jest niewystarczające. Wnioskodawca musi wydrukować wniosek (zapisany w pdf), podpisać i dostarczyć do UMWP.
 7. Wersję papierową wniosku podpisują:
  • Wnioskodawca – podpisuje wniosek w dwóch miejscach,
  • opiekun dydaktyczny – podpisuje wniosek w jednym miejscu,
  • uczeń pełnoletni/rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia - podpisuje wniosek w dwóch miejscach.
 8. Wnioskodawca wysyła wniosek w wersji papierowej wraz załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie z wytycznymi z ogłoszenia o naborze wniosków. Załączniki wysyłane są tylko w wersji papierowej .
 9. W przypadku gdy nabór wniosków już się rozpoczął, a szkoła nie otrzymała e-maila z instrukcją i hasłem dostępu do portalu prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, Oddział nauki i projektów unijnych, Lubelska 4, 35-241 Rzeszów, tel.: (17) 743 30 57, (17) 743 30 58, (17) 743 30 70, (17) 743 30 90.

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych wraz z dostępem do portalu ukaże się wkrótce.

 


 

Uchwałą Nr XXXVII/600/21 z dnia 31 maja 2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.
W porównaniu do roku poprzedniego w zasadach przyznawania wsparcia nastąpiła zmiana w zakresie kryterium: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych dotyczą osiągnięć edukacyjnych uzyskanych w ciągu lat szkolnych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 w zakresie ww. przedmiotów.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium planowany jest na pierwszą połowę września 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące terminu, miejsca i sposobu składania wniosków zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania stypendiów.

Do pobrania:

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2021/2022.

 


 

Back to top