Informujemy, że w dniach 8-15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 356/7565/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. mającej na celu przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym w liczbie 446 wniosków.

Członkowie Komisji Stypendialnej (Eksperci) oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów, zatwierdzonego Uchwałą Nr 308/6234/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2017 r.

W wyniku obrad Komisji sporządzono listę rankingową wniosków ułożonych według uzyskanej punktacji w kolejności malejącej.

Lista rankingowa została zatwierdzona Uchwałą Nr 369/7766/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 22 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 385 stypendiów.

Oznacza to, że stypendium w kwocie 4 000,00 zł przyznane zostało uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach listy od 1 do 385 (uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach od 386 do 446 stypendium nie zostało przyznane).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.

O miejscu i terminie podpisania umów uczniowie/uczennice i ich opiekunowie prawni zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

 

Zakończyła się ocena formalna  wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz odrzuconych z przyczyn formalnych, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 8 listopada br.

Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest do końca listopada br.

Zakończył się trwający od 23 czerwca do 10 lipca 2017 r.br. nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabór wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic szkół zawodowych) prowadzony będzie w terminie od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.