Informujemy, że 21 marca br. została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Przypominamy również, że Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.:

  • wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR),
  • zrealizować założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty.

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 30 czerwca do 7 lipca 2018 r.

Informujemy, że w ubiegłym roku została przekazana na rachunki bankowe wskazane w umowach o przekazanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018 I transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł.

II transza stypendium w wysokości 2 000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do końca marca 2018 r.

Stypendium wypłacone w ramach projektu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym: wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest wydatkować otrzymane stypendium w kwocie 4 000,00 zł w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zgodnie z planem wydatków określonym we wniosku o przyznanie stypendium (IPR).

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach stypendium winny być udokumentowane. Prawidłowy dowód zakupu winien umożliwić przede wszystkim stwierdzenie:

  • na rzecz, kogo został poniesiony wydatek (tj. winien być to dokument imienny, najlepiej wystawiony na ucznia/uczennicę, któremu/ej przyznane zostało stypendium lub rodzica/opiekuna prawnego będącego stroną zawartej umowy, w przypadku niepełnoletnich stypendystów/tek),
  • jakiego rodzaju był to zakup,
  • datę i formę zapłaty.

Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest również zrealizować do końca czerwca 2018 r. założony we wniosku o przyznanie stypendium (IPR) cel szczegółowy oraz zaplanowane działania i rezultaty.

Uwaga:

Kserokopia Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) została przekazana każdemu uczniowi/uczennicy na etapie podpisywania umowy o przekazanie stypendium.

Sprawozdanie z realizacji IPR za okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sporządzone w oparciu o IPR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie od 30 czerwca do 7 lipca 2018 r.

Informujemy, że w dniach 8-15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 356/7565/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. mającej na celu przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym w liczbie 446 wniosków.

Członkowie Komisji Stypendialnej (Eksperci) oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów, zatwierdzonego Uchwałą Nr 308/6234/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2017 r.

W wyniku obrad Komisji sporządzono listę rankingową wniosków ułożonych według uzyskanej punktacji w kolejności malejącej.

Lista rankingowa została zatwierdzona Uchwałą Nr 369/7766/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 22 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 385 stypendiów.

Oznacza to, że stypendium w kwocie 4 000,00 zł przyznane zostało uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach listy od 1 do 385 (uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach od 386 do 446 stypendium nie zostało przyznane).

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zawarcie umów o przekazywanie stypendium.

O miejscu i terminie podpisania umów uczniowie/uczennice i ich opiekunowie prawni zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

 

Zakończyła się ocena formalna  wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz odrzuconych z przyczyn formalnych, zostały zatwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta Systemowego w dniu 8 listopada br.

Wnioski ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków planowane jest do końca listopada br.