Realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju edukacyjnego (IPR) przez stypendystów projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 w związku z pandemią COVID-19 – zalecenia

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

Jeżeli w ramach projektu zaplanowali Państwo realizację form wsparcia, których przeprowadzenie wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia w związku z koronawirusem zalecamy odwołanie lub przesunięcie tych działań w czasie.

Koszty tych działań, jakie Państwo ponieśli lub do których poniesienia zobowiązali się Państwo będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne, po udokumentowaniu braku możliwości odzyskania poniesionych wydatków.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby podjęli Państwo wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania kosztów realizacji wsparcia, które nie może się odbyć w zaplanowanym terminie.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 Beneficjent podaje Państwu wzór Ankiety monitorującej postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.

Ankieta zostanie przesłana do Wnioskodawców na skrzynkę mailową. Następnie należy ją  wypełnić dla każdego/ej Stypendysty/Stypendystki projektu oddzielnie, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Wnioskodawca oraz Opiekun dydaktyczny). Wersję papierową ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego br. pod rygorem niedokonania wypłaty II transzy stypendium w terminie określonym w umowie o przekazywanie stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem ankiety, należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, nr tel. 17 743 30 69, 17 743 30 67, 17 743 31 69

Adres do doręczeń:

listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

osobiście:

Kancelaria ogólna Urzędu (parter)
Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 338 wniosków. Odrzuconych zostało 19 wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 10 września 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 16 września 2019r. i zakończy 27 września 2019r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Nabór.