Od 1 sierpnia 2020 roku  Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

Uchwałą Nr XXIV/411/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020/2021.

W porównaniu do lat poprzednich w zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły m.in. niżej wymienione zmiany:

  • o stypendium może się starać uczeń/uczennica pobierający/ca naukę na terenie województwa podkarpackiego, bez względu na miejsce zamieszkania,
  • obowiązujące kryterium dochodowe: 1 685 zł/osobę w rodzinie (natomiast w przypadku, gdy w rodzinie ucznia/uczennicy jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1 910 zł),
  • kryterium: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej lub osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub zawodowych - dotyczy roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

Nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2020 r. O szczegółach dotyczących terminu, miejsca i sposobu składania wniosków będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium.