Szanowni Państwo,

Wnioskodawcy/Stypendystki/Stypendyści w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 na zakończenie okresu sprawozdawczego należy przedłożyć Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).

Sprawozdanie z realizacji IPR przygotowuje Wnioskodawca, we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą/Stypendystką i/lub jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym, po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Okres sprawozdawczy: 1 września 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.

Wzór sprawozdania został  umieszczony na stronie internetowej http://podkarpackie.edu.pl/ w zakładce: szkolnictwo zawodowe.

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju należy uzupełnić i opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych  (dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły oraz Opiekun dydaktyczny).

Wersję papierową sprawozdania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca br. Sprawozdanie musi zostać wypełnione i złożone dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie. Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.

W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem sprawozdania, prosimy kontaktować się z pracownikami Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, nr tel. 17 743 32 03, 17 743 30 57, 17 743 30 58, 17 743 31 69, 17 743 30 70, 17 743 30 90.

Adres do doręczeń:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Do pobrania:

  1. Sprawozdanie z realizacji IPR (.docx)